Delårsrapport januari-september 2017

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2017

Tredje kvartalet 1 juli 2017 – 30 september 2017

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 20 (0)Tkr. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 977 (-2 365) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,53 (-0,65) kr.

Perioden 1 januari 2017 – 30 september 2017

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 416 (0)Tkr. 
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 057 (-7 535) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -1,85 (-2,07) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Styrelsen antar en ny utvecklad affärsplan som, utöver säker medicinering, även omfattar ett fokus på individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient.
 • Erik Hedlund valdes till styrelsens ordförande i samband med att Gunnar Mattsson avgick ur styrelsen. Mats Högberg tillsattes av styrelsen som VD i februari.
 • Bolaget erhåller första beställning från distributör i Frankrike
 • Forskningssamarbete angående utveckling av lösning för snabb bedömning av antibiotikakoncentration i blod inleds med Uppsala Universitet.
 • Bolaget tillsätter ny sälj- och marknadschef samt utvecklingschef
 • Bolagets större aktieägare har säkerställt en kortfristig lånefinansiering på 5,5 MSEK.  
 • Karolinska Universitetssjukhuset kommer att testa ARM (Advanced Reconstruction Module) med tillhörande DrugLog® i kliniknära miljö.
 •  Bolaget beslutar om att genomföra en företrädesemission.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget tecknar en intentionsförklaring om samarbete med större internationell Medtech koncern.
 • Bolaget bildar ett internationellt konsortium för Eurostarsansökan
 • Företrädesemissionen tecknades till drygt 150% och tillför Bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Avtal om utvärdering av DrugLog® i ett Drug Diversion program tecknas med en välrenommerad sjukhuskedja i New York.
 • Bolagets franska distributör beställer ytterligare ett DrugLog system för placering vid Centre Hospitalier Universitaire i Montpellier


Kommentar från VD Mats Högberg:

Hittills under året har Bolaget stadigt utvecklats i rätt riktning och med tillskottet som nyemissionen givit har vi goda möjligheter att fortsätta denna utveckling. Vi är just nu inne i en mycket spännande och intensiv period och vi står väl rustade för att avsluta detta år på ett bra sätt och samtidigt förbereda Bolaget för intensivt och lyckosamt 2018.

Tredje kvartalet levde emellertid inte riktigt upp till våra förväntningar vad gäller försäljning. Anledningen är i första hand förseningar i de upphandlingsprocesser vi och vår distributör är engagerade i. Men då vi ser en ökad efterfrågan på DrugLog® och fortsatt gott arbete av Pharmed har vi gott hopp om god försäljningsutveckling under resten av 2017.

I övrigt har vi fortsatt följa vår plan och jag kan konstatera att vi gjort stora framsteg när det gäller arbetet med att etablera strategiska partners och utveckla en strategi för att närma oss den amerikanska marknaden. Intentionsavtalet som Bolaget ingått med en stor internationell koncern är ett starkt bevis på styrkan och potentialen i vår unika teknologi. Vi arbetar nu intensivt vidare mot ett formellt avtal och har som mål att ha det klart innan årsskiftet.

Avtalet med en sjukhuskedja i New York är också mycket spännande och kan, om allt går bra, innebära en fantastisk möjlighet för Bolaget att dels komma in på ett nytt applikationsområde, dels ta ett första steg in på den mycket viktiga amerikanska marknaden.

Forsknings och utvecklingsverksamheten utvecklas väl och jag är särskilt stolt över att vi tillsammans med ett internationellt konsortium bestående av Universitetet i Lille, Universitetssjukhuset i Geneve och Munkplast AB, inlämnat en Eurostaransökan gällande ett projekt för att utveckla lösningar för adaptiv medicinering med intravenösa läkemedel.

Arbetet med att certifiera Bolaget i enlighet med ISO 13485 har intensifierats under perioden och vi har under november förstärkt teamet ytterligare i och med anställningen av en QA Assistant. Arbetet under hösten har resulterat i att vi snart beräknar vara klara med vårt kvalitetssystem som då skall godkännas av vår Notified Body. Vi och räknar med att certifiera Bolaget under första halvan av 2018

Den företrädesemission vi genomförde vi under oktober månad blev mycket lyckad och övertecknades till 150%. Det var glädjande att notera det mycket stora intresset i att deltaga i emissionen bland både befintliga och nya aktieägare. Ett starkt engagemang och förtroende för vår verksamhet ger oss de förutsättningar vi behöver för att genomföra de satsningar vi kommunicerat.

Pharmacolog är ett unikt bolag inriktat på att effektivisera användningen av intravenösa läkemedel. Det är ett angeläget och viktigt område att utveckla då det behövs nya lösningar och system för att kunna erbjuda verklig individualiserad vård till varje enskild patient. Vi ser också tydliga tecken på att myndigheter, inte bara i Sverige utan även i resten av Europa, lägger mer och mer fokus på patientsäker medicinering. Behovet av förbättrade rutiner och system för att säkerställa säker och optimal medicinering är påtagligt, och behovet leder till ökad efterfrågan på system och lösningar. Jag är därför mycket entusiastisk och glad över att få vara med och leda ett enastående team i en gemensam strävan att förbättra vård- och livskvalitet hos människor som genomgår svåra sjukdomar.

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt identitet och rätt koncentration. Pharmacolog’s långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. 

BOLAGETS UTVECKLING

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering på Aktietorget i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats vid ett antal

apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0. Lanseringen av bolagets första produkt utgjorde en av anledningarna till att bolaget noterades på Aktietorget. Syftet var framförallt att via en emission ta in kapital för att stärka upp organisationen för marknadsföring och försäljning på den nationella och internationella marknaden.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats. 

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet genom ett avtal som löper tills vidare. 

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

Bolaget har idag fyra anställda och sju ytterligare experter knutna till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis. 

En PCT-ansökan avseende patent på en teknik och metod för dosreglering och adaptiv behandlingskontroll med intravenösa läkemedel har erhållit en positiv granskningsrapport, som konstaterar att patentansökningen uppvisar nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Pharmacolog har därför under september kunnat inlämna nationella patentansökningar i Kina, Europa och USA..

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® har utvecklats under 2016 och 2017. Den nya plattformen är i funktionalitet i stort sett identisk med den gamla, men är designad med en modernare arkitektur och är därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling, som underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende. Lansering genomfördes under första kvartalet 2017.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp av en iordningställande modul för samtliga läkemedel vid barnkliniken integrerad med DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat och bolaget har initierat arbetet med att vidareutveckla prototypen till en kommersiell produkt.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare, VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017 beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll

och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och Pharmacolog’s första produkt DrugLog® har visat, att bolaget är på rätt väg.

Bolaget genomförde under 2017 en företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 13 oktober 2017 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 89,35 procent med stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarande 10,65 procent, har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till drygt 150 procent.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under kvartalet på 20 Tkr. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under juli till september uppgår till 339 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -1 977 (-2 365) Tkr. Bolaget har idag 3 anställda och personalkostnaderna för första nio månaderna uppgår till 2 529 (2 431) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 september 2017 uppgick bolagets likvida medel till 1 693 (3 677) Tkr. Soliditeten var negativ (56,2%). Bolagets eget kapital uppgick till -3 408 (4 929) Tkr.

Bolagets eget kapital per den 30 september 2017 är negativt. Som tidigare meddelats har bolagets kortfristiga lånefinansiering om 5,5 MSEK säkerställts av bolagets större aktieägare. Genom att dessa utfärdat en kapitaltäckningsgaranti föreligger inte skyldighet för bolaget att nu upprätta kontrollbalansräkning.  

Bolaget har i oktober genomfört en nyemission som inbringat c:a 19,6 Mkr före emissionskostnader. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -6 771 (-6 658) Tkr.

Bolaget hade 673 aktieägare per den 30 juni 2017. Vilket är 223 färre än vid utgången av år 2016.

Aktiekapitalet är 1 178 799:90 kronor. Antalet aktier uppgår till 3 929 333. 

Investeringar

Under det andra kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0 (0) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 120 (0) Tkr.  

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2015-01-01 1 816 865
Nyemission 2015-03-23      12 150
Utgående antal 2015-03-31 1 829 015


Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2016-03-31 2 452 889


Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333


Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17    250 000
Utgående antal 2017-09-30 3 929 333

Optioner 

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Varje enskild option berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, efter omräkning för företrädesoptionen, till nyteckning av en 1,098 aktier i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 32,79 kronor per aktie.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2016 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför listningen på Aktietorget. 

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2017                                             14 februari 2018

Uppsala den 15 november 2017

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf.)                                                                          Hans Dahlin

Olle Johansson                                                                                Mats Högberg (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Högberg, VD, tel: 0705-46 50 21 eller e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.pharmacolog.se/investor-relations/financial-reports/ 

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Ekeby bruk
752 75 Uppsala
Telefon: +46 18 50 01 01
E-post: info@pharmacolog.se
Hemsida: http://www.pharmacolog.se

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD
E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum. Informationen är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.