Företrädesemissionen övertecknades till 150%

Teckningsperioden för Pharmacologs företrädesemission löpte ut den 13 oktober 2017 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 89,35 procent med stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarande 10,65 procent, har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till drygt 150 procent.

Totalt tecknades 3 510 991 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 17,6 MSEK eller 89,35 procent av Företrädesemissionen. Resterande 418 342 aktier, motsvarande cirka 2,1 MSEK eller 10,65 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Pharmacolog cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier kommer således tas i anspråk.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 20 september 2017. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Pharmacolog har mottagit anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter avseende totalt 2 386 138 aktier, motsvarande cirka 11,9 MSEK eller 60,65 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen sammanlagt tecknades till drygt 150 procent.

Genom Företrädesemissionen kommer Pharmacologs aktiekapital att öka med 1 178 799,90 kronor till 2 357 599,80 kronor. Antalet aktier kommer att öka med 3 929 333 aktier till 7 858 666 aktier.

Mats Högberg, verkställande direktör, kommenterar: ”Det är med glädje vi noterat det stora intresset för Pharmacolog hos både befintliga och nya aktieägare under den genomförda nyemissionen. Ert engagemang och förtroende för vår verksamhet ger oss de förutsättningar vi behöver för att genomföra de värdeskapande satsningar vi kommunicerat. Vi hoppas ni är lika förväntansfulla inför framtiden och stolta att vara en del av Pharmacolog’s strävan att förbättra vård- och livskvalitet hos människor som genomgår svåra sjukdomar som vi är.”

Efter att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer BTA (betalda tecknade aktier) att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på AktieTorget omkring vecka 46, 2017.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per 19 oktober 2017. Informationen är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.