Interim report January – June 2020

Press release: Uppsala, August 28, 2020. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) interim report for the period January – June is now available on the company’s webbsite http://www.pharmacolog.com (Swedish only)

Andra kvartalet 1 april 2020 – 30 juni 2020

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 357 (1 749) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 421 (-3 670) Tkr.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,25 (-0,50) kr.

Första halvåret 1 januari 2020 – 30 juni 2020

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 794 (2 092) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 777 (-7 694) Tkr.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,59 (-1,07) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolaget beslutar att delvis lägga om sin nuvarande säljstrategi och investerar i direkta säljresurser på sina nyckelmarknader i USA och Frankrike.
 • B. Braun Spanien beställer två PrepLog® enheter efter en lyckad studie på Hospital Sant Pau i Barcelona. Systemen kommer utrustas med en något modifierad mjukvara.
 • Bolaget genomför en certifiering av sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485:2016. Granskning och certifiering genomfördes av Svensk Certifiering AB.
 • Pharmacolog France SARL bildas med säte i Nice.
 • Pharmacolog får en beställning på ett DrugLog® system för placering vid Groupe Hospitalier Intercommunal i Montfermeil, Frankrike. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket.
 • En slutrapport gällande projektet ”Patientnära mätning av antibiotikanivåer hos patienter med svåra infektioner” lämnas in till Vinnova.
 • Queens Hospital, som är en del av Barking, Havering och Redbridge University Hospitals NHS Trust, beställer ett DrugLog system. Systemet kommer i huvudsak att användas för att kontrollera färdiga beredningar av insulin.
 • Pharmacolog AB tecknar en avsiktsförklaring med Codonics Inc. om att ingå ett långsiktigt samarbete gällande försäljning i USA och Kina samt till att integrera Pharmacolog’s teknologi i Codonics system.
 • Pharmacolog AB håller extra bolagsstämma den 16 juni.
 • Bolaget lanserar ny mjukvara för WasteLog® och DrugLog®
 • Pharmacolog AB genomför en riktad nyemission som blir kraftigt övertecknad

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget tecknar en avsiktsförklaring med HiperScan GmbH om att ingå ett ömsesidigt samarbete gällande försäljning på utvalda marknader. Bolagen kommer vidare att utreda möjliga samarbetsområden gällande teknik och produktintegration.

 • Bolaget tecknar ett avtal med Capstone Health Alliance om att inleda ett långsiktigt samarbete gällande försäljning i USA. Capstone Health Alliance är en av landets största regionala inköpsorganisationer (GPO).

 • Handeln med teckningsoption TO 1 startar den 28 juli 2020 på Nasdaq First North Growth Market.

 

VD kommenterar

2020 startade enligt plan med förstärkt etablering på den franska marknaden i och med etableringen av Pharmacolog SARL, något som genast resulterade i en ytterligare order till Groupe Hospitalier Intercommunal i Montfermeil. Vi tecknade också vår första order i England, ett system som levererats till Queens hospital och som skall användas för att kvalitetssäkra beredningar av insulinvätskor.

Vi har under våren fortsatt arbeta med att etablera ytterligare partnerrelationer, något som resulterati två intentionsavtal. Först med Codonics Inc. USA om att ingå ett långsiktigt samarbete gällande försäljning på den amerikanska marknaden och i Kina. Vidare kommer vi att integrera Pharmacolog’s teknologi i Codonics system för säker och effektiv hantering av läkemedel inom anestesi och kirurgi.

Den andra avsiktsförklaringen är med HiperScan GmbH i Tyskland och innebär att vi nu arbetar med att upprätta ett formellt partneravtal rörande försäljningssamarbete där HiperScan skall sälja Pharmacologs produkter på vissa nyckelmarknader och Pharmacolog marknadsför och säljer HiperScans lösningar, framförallt deras Apo-Ident®, på marknader där Pharmacolog är starka och har egen representation.

Bolaget genomförde i slutet på juni en mycket lyckad riktad emission genom s k accelererad book building-process. Emissionen blev kraftigt övertecknad och tillförde bolaget ca 15 milj före emissionskostnader. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den riktade emissionen medför emitterades teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhålls i den riktade emissionen) till Bolaget, som därefter vederlagsfritt tilldelades befintliga aktieägare i Bolaget.

Ett ytterligare kapitaltillskott gör att vi nu kan stegvis återgå till den ursprungliga planen, trots en osäker situation i omvärlden med anledning av COVID-19 pandemin. Vi ser tendenser till en ökad aktivitet men är fortsatt uppmärksam på att lokala utbrott kan försvåra för våra aktiviteter på vissa marknader.

Ett omedelbart resultat är att vi anställer ytterligare en säljare i USA som kommer att vara verksam på östkusten. Vi kommer även att förstärka teamet här i Uppsala med en deltid inom ekonomi och administration. Vi har också rekryterat en ny utvecklingschef som startar i mitten av september.

Våren och sommaren har inneburit oväntade utmaningar i och med pandemin och dess påverkan på den globala ekonomin. Vi har glädjande nog sett en ökad aktivitet under senare delen av sommaren och har säkra indikationer på att det kommer att fortsätta öka ytterligare under hösten. Vår projektpipeline har fortsatt växa under våren och sommaren, men inte kunnat drivas mot avslut på grund av rese- och besöksrestriktioner. Mina förväntningar är därför stora inför andra halvåret.

Uppsala i augusti 2020
Mats Högberg, VD i Pharmacolo
g

 

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling

Från det att bolaget bildades 2007 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att säkerställa en korrekt och effektiv behandling med intravenösa läkemedel. Bolagets grundare Hans Dahlin och framlidne Kjell Westerlund hade framgångsrikt under 70- och 80-talet utvecklat nya avancerade metoder för en säkrare och mer exakt behandling av cancer med strålning. De noterade att liknande metoder för exakt och säker behandling med intravenösa cancerläkemedel saknades och började utveckla ett system som skulle effektivisera behandlingen med cytostatika. Produktutvecklingen inleddes på allvar 2010 med syfte att ta fram ett system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av intravenösa mediciner. Flera prototyper togs fram och testades vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades en första version av produkten DrugLog®.

Bolaget utvecklades därefter i linje med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget (numera Spotlight) i juni 2015. Det första DrugLog® system installerades 2016 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det används för att kontrollera beredningar av toxiska läkemedel. HUG hade redan 2014 en tidig version av DrugLog® installerad och genomförde då en klinisk utprovning av systemet gällande kvalitetskontroll av iordningställda cancerläkemedel.

Efter en riktad emission i januari 2017 blev Erik Hedlund en av bolagets största aktieägare och tog plats i styrelsen som ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund från svenska medicintekniska företag, som divisionschef på Siemens till grundare, Vd och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling av cancer.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2019 en företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 5 juni 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 134% procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

Kanalstrategi

I början av november 2016 tecknades det första distributörsavtalet med Monacobaserade företaget Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog® i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Samarbetet har lett till att ett antal referensinstallationer etablerades i Tyskland och Frankrike men Bolaget beslutade att avbryta samarbetet i slutet på 2019. Strategin med att arbeta med en större mängd distributörer hade inte givit förväntat resultat varför bolaget beslutade satsa på direkta säljresurser på nyckelmarknaderna USA och Frankrike.

Eget bolag etablerades i USA under 2019 i samband med att den första genombrottsordern på fem DrugLog® enheter till NewYork Presbyterian tecknades. Första egna säljaren anställdes i september samma år. Bolaget i Frankrike bildades i början på 2020 och första säljaren startade i februari.

Innovation och patent

Bolagets IP portfölj utökades under april 2018 med ett mycket viktigt amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling med intravenösa läkemedel. USA blev det första land att godkänna patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA under 2017. Patentet godkändes i Europa under 2019.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp för iordningställande av samtliga läkemedel vid barnkliniken och som är integrerad med DrugLog® och mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog ett forskningsanslag från Vinnova för utveckling av en metod för patientnära kontroll av intravenös antibiotikabehandling. Projektet kommer att pågå under 2020 och genomförs i samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

Produktutveckling

En ny, förbättrad mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017. Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är därmed anpassad för framtida uppgraderingar. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Denna plattform används i det aktuella DrugLog® systemet som marknadsförs som ett CE märkt medicintekniskt instrument.

Under 2019 förbättrades DrugLog® platt-formen ytterligare genom att ett nytt flödesbaserat använd-argränssnitt med modernare utseende infördes. I kombination med ett system för rapportering av mätresultat ökar effektiviteten och säkerheten vid användningen avsevärt.Under 2019 beslöt bolaget att utöka sin produktportfölj med ytterligare två produkter, WasteLog® och PrepLog®. Båda bygger på den teknik som finns i nuvarande DrugLog® men har en nyutvecklad mjukvara. WasteLog® är ett system som bättre hanterar det arbetsflöde som råder vid analys av returer av narkotiska preparat inom s k Drug Diversion Prevention program och är speciellt framtaget för den amerikanska marknaden. PrepLog® är en integrerad lösning för kontroll av beredda läkemedel vid sjukhusapotek och vårdavdelningar där inmatning av förväntad substans och koncentration sker automatiskt. Resultatet efter genomförd mätning skickas även till elektroniskt preskriptionssystem eller patientjournal. DrugLog® kommer att fortsätta säljas till kunder som behöver ett fristående instrument för kvalitetssäkring av läkemedelsberedningar eller processkontroll, till exempel vid kontroll av beredningsrobotar.

Finansiell utveckling

Allmänt
I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan våren 2015 påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader
Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under perioden på 794 Tkr. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under januari till juni uppgår till 191 Tkr.

Bolaget har också fått 492 Tkr i olika bidrag, framförallt för korttidsarbete, för perioden april till juni.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgår till -5 777 (-7 694) Tkr. Bolaget har idag sex anställda och personalkostnaderna för perioden uppgår till 3 395 (3 023) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet
Den 30 juni 2020 uppgick bolagets likvida medel till 9 160 (22 716) Tkr. Soliditeten var 76,4 (85,0) %. Bolagets eget kapital uppgick till 11 220 (25 938) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -6 253 (-10 415) Tkr.

Aktiekapitalet är 5 954 218:80 kronor. Antalet aktier uppgår till 9 923 698.Investeringar
Under det andra kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0 (66) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) Tkr.

Aktier och optioner

Förändring i utestående antal aktier

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333
Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17    250 000
Utgående antal 2017-09-30 3 929 333
Ingående antal 2017-10-01 3 929 333
Nyemission 2017-11-01 3 929 333
Utgående antal 2018-03-31 7 858 666
Ingående antal 2018-04-01 7 858 666
Sammanslagning 2018-05-02 -3 929 333
Nyemission 2018-06-29 2 207 690
Utgående antal 2018-06-30 6 137 023
Ingående antal 2018-07-01 6 137 023
Nyemission 2018-07-06    951 333
Utgående antal 2018-09-30 7 088 356
Ingående antal 2018-10-01 7 088 356
Utgående antal 2019-03-31 7 088 356
Ingående antal 2019-04-01 7 088 356
Nyemission 2019-06-19Nyemission 2019-06-28 2 529 594    305 748
Utgående antal 2020-06-30 9 923 698

 

Nyemission

Under juni månad påbörjades en nyemission som slutfördes under juli 2020. Den har medfört en ökning av aktiekapitalet med 1 680 000 kr till ett aktiekapital på 7 634 218:80 kr. Dessutom tillfördes överkursfonden 11 857 Tkr efter emissionskostnader som har uppgått till 1 583 Tkr. Antalet aktier har ökat med 2 800 000 till 12 723 698 st. Emissionskursen var 5:40kr per aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2019 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandum publicerat inför nyemission genomförd under våren 2019.

Kommande rapporter

Delårsrapport Jan – Sept 2020                                                                               24 november 2020

Bokslutskommuniké 2020                                                                                       12 februari 2021

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uppsala den 27 augusti 2020
Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf)         Olle Johansson          Ragnar Linder        Carl-Johan Spak              Mats Högberg (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Högberg, VD, tel: 070-546 50 21 eller e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.pharmacolog.com/investor-relations/financial-reports/

Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby bruk, 752 75 Uppsala, Telefon: +46 18 50 01 01
E-post:
info@pharmacolog.se     Hemsida: http://www.pharmacolog.com

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on August 28, at 08:30.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Release

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.