Interim report January – March 2020

Press release: Uppsala, April 23, 2020. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) interim report for the period January – March is now available on the company’s webbsite http://www.pharmacolog.com (Swedish only)

Första kvartalet 1 januari 2020 – 31 mars 2020

Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 437 (343) Tkr.

 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 356 (-4 024) Tkr.

 

Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,34 (-0,57) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Bolaget har beslutat att delvis lägga om sin nuvarande säljstrategi och investerar i direkta säljresurser på sina nyckelmarknader i USA och Frankrike.
  • B. Braun Spanien beställer två PrepLog® enheter efter en lyckad studie på Hospital Sant Pau i Barcelona. Systemen kommer utrustas med en förbättrad mjukvara.
  • Bolaget har genomfört en certifiering av sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485:2016. Granskning och certifiering genomfördes av Svensk Certifiering AB.
  • Pharmacolog France SARL bildas med säte i Nice.
  • Pharmacolog mottagit beställning på ett DrugLog® system för placering vid Groupe Hospitalier Intercommunal i Montfermeil, Frankrike. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket.
  • Med anledning av utbrottet av COVID-19 har ett flertal planerade internationella och nationella konferenser ställts in eller skjutits på framtiden. Utbrottet kan innebära förseningar av affärer och planerade installationer men förväntas inte ha någon avgörande påverkan på bolagets verksamhet under 2020. Bolaget har vidtagit vissa kortsiktiga besparingsåtgärder.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Slutrapport gällande projektet ”Patientnära mätning av antibiotikanivåer hos patienter med svåra infektioner” lämnas in till Vinnova. Akademiska sjukhuset konstaterar i sin rapport att de har lyckats med att ta fram metoder för provhantering och att den kliniska prototyp som är utvecklad av Pharmacolog kan upptäcka överdosering av antibiotika men precisionen behöver förbättras för att upptäcka underdosering

VD kommenterar

Under första kvartalet har vi förstärkt vår närvaro på den franska marknaden och även tagit vår första egna order i och med försäljningen av DrugLog® till sjukhusapoteket i Montfermeil. Vi har även genomfört rekrytering av en säljare för den amerikanska östkusten men valt att skjuta startdatum framåt med anledning av COVID-19. Pandemin har också lett till förseningen av ett flertal projekt i både USA och Europa som var klara för signering under första kvartalet. Vi förväntar oss emellertid att dessa kommer att genomföras under andra kvartalet.

När det gäller partnersamarbeten har vi ytterligare intensifierat våra ansträngningar och för nu konkreta diskussioner med flera intressanta bolag på den amerikanska marknaden och då med fokus på Drug Diversion. Samarbetet med B. Braun förväntas gå in i nästa fas under det kommande kvartalet i och med att vi också uppfyller de sista kraven gällande den förbättrade mjukvaran.

Sjukvården generellt och sjukhusapoteken speci-fikt är under stor press för närvarande, något vi tydligt märker av. I de flesta länder råder besöksförbud så demonstrationer och kundmöten genomförs online. Med anledning av utbrottet av COVID-19 har också ett flertal planerade inter-nationella och nationella konferenser ställts in eller skjutits på framtiden. I dagsläget räknar vi emellertid med att höstens konferenser kommer att genomföras som planerat.

För att minska effekten av COVID-19 Pandemin har bolaget vidtagit ett flertal åtgärder. Rekry-teringar har skjutits framåt och startdatum för säljare nummer 2 i USA är skjuten på framtiden. Bolaget avvaktar för närvarande med att rekrytera en deltids CFO som kommunicerades i PM från 13/1. Bolaget har vidare dragit ned på antalet engagerade konsulter för att minska kostnaderna. Med anledning COVID-19 utbrottet har bolaget också infört korttidsarbete och blivit beviljat stöd från Tillväxtverket i enlighet med lag 2013:948.

Med dessa åtgärder har Bolaget en bra beredskap för att klara av de förseningar i affärer som COVID-19 Pandemin orsakar samtidigt som vi har tillräcklig kapacitet att driva de affärer som pågår och fortsätta hålla en hög servicenivå till våra användare.

Vi lever i en orolig tid med stor osäkerhet. COVID-19 Pandemin påverkar den globala sjukvården avsevärt. Vår bedömning är dock inte att det kommer att innebära neddragningar inom sjukvården, snarare tvärtom. Mycket tyder på att Pandemin har synliggjort brister som behöver åtgärdas, något som kommer att innebära ytterligare investeringar för att kunna garantera en säker och effektiv vård i framtiden. Där kan Pharmacolog’s lösningar komma att spela en viktig roll för utbyggnaden av en säkrare vård.

Med de åtgärder Bolaget vidtagit för att minska kostnaderna har vi en god beredskap för att kunna hantera de fördröjningar som pandemin medför. Vår bedömning är att så snart verkning-arna av Pandemin börja avta kommer vården att genomföra sina planerade investeringar. I USA så kvarstår det stora fokuset på att förhindra Drug Diversion och sjukhusen är angelägna att införa sina åtgärdsprogram. Indikationerna är tydliga, så snart trycket från COVID-19 relaterad verksamhet avtar, kommer de att gå vidare med sina investeringsplaner.

Uppsala i april 2020
Mats Högberg, VD i Pharmacolo
g

 

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling

Från det att bolaget bildades 2007 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att säkerställa en korrekt och effektiv behandling med intravenösa läkemedel. Bolagets grundare Hans Dahlin och framlidne Kjell Westerlund hade framgångsrikt under 70- och 80-talet utvecklat nya avancerade metoder för en säkrare och mer exakt behandling av cancer med strålning. De noterade att liknande metoder för exakt och säker behandling med intravenösa cancerläkemedel saknades och började utveckla ett system som skulle effektivisera behandlingen med cytostatika. Produktutvecklingen inleddes på allvar 2010 med syfte att ta fram ett system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av intravenösa mediciner. Flera prototyper togs fram och testades vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades en första version av produkten DrugLog®.

Bolaget utvecklades därefter i linje med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget (numera Spotlight) i juni 2015. Det första DrugLog® system installerades 2016 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det används för att kontrollera beredningar av toxiska läkemedel. HUG hade redan 2014 en tidig version av DrugLog® installerad och genomförde då en klinisk utprovning av systemet gällande kvalitetskontroll av iordningställda cancerläkemedel.

Efter en riktad emission i januari 2017 blev Erik Hedlund en av bolagets största aktieägare och tog plats i styrelsen som ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund från svenska medicintekniska företag, som divisionschef på Siemens till grundare, Vd och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling av cancer.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2019 en företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 5 juni 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 134% procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

Kanalstrategi
I början av november 2016 tecknades det första distributörsavtalet med Monacobaserade företaget Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog® i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Samarbetet har lett till att ett antal referensinstallationer etablerades i Tyskland och Frankrike men Bolaget beslutade att avbryta samarbetet i slutet på 2019. Strategin med att arbeta med en större mängd distributörer hade inte givit förväntat resultat varför bolaget beslutade satsa på direkta säljresurser på nyckelmarknaderna USA och Frankrike.

Eget bolag etablerades i USA under 2019 i samband med att den första genombrottsordern på fem DrugLog® enheter till NewYork Presbyterian tecknades. Första egna säljaren anställdes i september samma år. Bolaget i Frankrike bildades i början på 2020 och första säljaren startade i februari.

Innovation och patent
Bolagets IP portfölj utökades under april 2018 med ett mycket viktigt amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling med intravenösa läkemedel. USA blev det första land att godkänna patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA under 2017. Patentet godkändes i Europa under 2019.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp för iordningställande av samtliga läkemedel vid barnkliniken och som är integrerad med DrugLog® och mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog ett forskningsanslag från Vinnova för utveckling av en metod för patientnära kontroll av intravenös antibiotikabehandling. Projektet kommer att pågå under 2020 och genomförs i samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

Produktutveckling
En ny, förbättrad mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017. Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är därmed anpassad för framtida uppgraderingar. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Denna plattform används i det aktuella DrugLog® systemet som marknadsförs som ett CE märkt medicintekniskt instrument.

Under 2019 förbättrades DrugLog® platt-formen ytterligare genom att ett nytt flödesbaserat använd-argränssnitt med moder-nare utseende infördes. I kombination med ett sys-tem för rapportering av mätresultat ökar effektiv-iteten och säkerheten vid användningen avsevärt.

Under 2019 beslöt bola-get att utöka sin produkt-portfölj med ytterligare två produkter, WasteLog® och PrepLog®. Båda byg-ger på den teknik som fin-ns i nuvarande DrugLog® men har en nyutvecklad mjuk-vara. WasteLog® är ett system som bättre hanterar det arbetsflöde som råder vid analys av returer av narkotiska preparat inom s k Drug Diversion Prevention program och är speciellt framtaget för den amerikanska marknaden. PrepLog® är en integrerad lösning för kontroll av beredda läkemedel vid sjukhusapotek och vårdavdelningar där inmatning av förväntad substans och koncentration sker automatiskt. Resultatet efter genomförd mätning skickas även till elektroniskt preskriptionssystem eller patientjournal. DrugLog® kommer att fortsätta säljas till kunder som behöver ett fristående instrument för kvalitetssäkring av läkemedelsberedningar eller processkontroll, till exempel vid kontroll av beredningsrobotar.

Finansiell utveckling

Allmänt
I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan våren 2015 påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader
Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under kvartalet på 437 Tkr. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under januari till mars uppgår till 144 Tkr.

Bolaget har gjort ett aktieägartillskott till dotterbolaget i USA på ytterligare 968 Tkr. Bolaget har också startat ett dotterbolag i Frankrike med ett aktiekapital på 53 Tkr.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -3 356 (-4 024) Tkr. Bolaget har idag sju anställda och personalkostnaderna för kvartalet uppgår till 1 745 (1 415) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet
Den 31 mars 2020 uppgick bolagets likvida medel till 12 385 (9 984) Tkr. Soliditeten var 79,6 (70,0) %. Bolagets eget kapital uppgick till 13 656 (9 683) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -3 111 (-3 352) Tkr.

Aktiekapitalet är 5 954 218:80 kronor. Antalet aktier uppgår till 9 923 698.

Investeringar
Under det första kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0 (118) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) Tkr.
Aktier och optioner
Förändring i utestående aktier

Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333
Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17    250 000
Utgående antal 2017-09-30 3 929 333
Ingående antal 2017-10-01 3 929 333
Nyemission 2017-11-01 3 929 333
Utgående antal 2018-03-31 7 858 666
Ingående antal 2018-04-01 7 858 666
Sammanslagning 2018-05-02 -3 929 333
Nyemission 2018-06-29 2 207 690
Utgående antal 2018-06-30 6 137 023
Ingående antal 2018-07-01 6 137 023
Nyemission 2018-07-06    951 333
Utgående antal 2018-09-30 7 088 356
Ingående antal 2018-10-01 7 088 356
Utgående antal 2019-03-31 7 088 356
Ingående antal 2019-04-01 7 088 356
Nyemission 2019-06-19Nyemission 2019-06-28 2 529 594    305 748
Utgående antal 2020-03-31 9 923 698

 

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2019 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandum publicerat inför nyemission genomförd under våren 2019.

Kommande rapporter
Delårsrapport Jan – Juni 2020                                                             28 augusti 2020

Delårsrapport Jan – Sept 2020                                                            24 november 2020

Bokslutskommuniké 2020                                                                   12 februari 2021

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uppsala den 23 april 2020
Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf)      Olle Johansson       Ragnar Linder      Carl-Johan Spak          Mats Högberg (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Högberg, VD, tel: 070-546 50 21 eller e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se.

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46 70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on April 23, 2020 at 8:30.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Download complete report

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.