Interim report January – September 2020

Press release: Uppsala, November 24, 2020. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) interim report for the period January – September is now available on the company’s webbsite http://www.pharmacolog.com (Swedish only)

Tredje kvartalet 1 juli 2020 – 30 september 2020

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 16 (28) KSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 042 (-3 155) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,36 (-0,32) SEK.

Perioden 1 januari 2020 – 30 september 2020

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 810 (2 120) KSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 828 (-10 849) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,95 (-1,34) SEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • B. Braun Spanien beställer två PrepLog® enheter efter en lyckad studie på Hospital Sant Pau i Barcelona. Systemen kommer utrustas med en något modifierad mjukvara.
 • Bolaget genomför en certifiering av sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485:2016. Granskning och certifiering genomfördes av Svensk Certifiering AB.
 • Pharmacolog France SARL bildas med säte i Nice.
 • Pharmacolog får en beställning på ett DrugLog® system för placering vid Groupe Hospitalier Intercommunal i Montfermeil, Frankrike. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket.
 • En slutrapport gällande projektet ”Patientnära mätning av antibiotikanivåer hos patienter med svåra infektioner” lämnas in till Vinnova.
 • Queens Hospital, som är en del av Barking, Havering och Redbridge University Hospitals NHS Trust, beställer ett DrugLog system. Systemet kommer i huvudsak att användas för att kontrollera färdiga beredningar av insulin.
 • Pharmacolog AB tecknar en avsiktsförklaring med Codonics Inc. om att ingå ett långsiktigt samarbete gällande försäljning i USA och Kina samt till att integrera Pharmacolog’s teknologi i Codonics system.
 • Pharmacolog AB håller extra bolagsstämma den 16 juni.
 • Bolaget lanserar ny mjukvara för WasteLog® och DrugLog®
 • Pharmacolog AB genomför en riktad nyemission som blir kraftigt övertecknad
 • Pharmacolog tecknar en avsiktsförklaring med HiperScan GmbH för att ingå ömsesidigt samarbete om försäljning på utvalda marknader.
 • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 bestämdes till den 9 juli 2020 samt första dag för handel med optionerna bestämd till den 28 juli 2020.
 • Avtal tecknas med Capstone Health Alliance om att ingå i ett långsiktigt samarbete med försäljning i USA.
 • Pharmacolog utser ny utvecklingschef stationerad vid bolagets huvudkontor i Uppsala.
 • DrugLog® avslöjade stöld av morfin från Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
 • Pharmacolog utökar säljstyrkan i USA genom en säljare med mångårig erfarenhet av att sälja medicinsk teknik och tjänster till apotek och sjukhus internationellt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En studie genomförd av Uppsala universitet i samarbete med Pharmacolog visar att DrugLog® med hög noggrannhet kan upptäcka om det finns nytt eller gammalt blod i ryggvätskan.
 • Pharmacolog tar genom sin distributör, Medim Co. Ltd en order på en DrugLog-enhet till Greater Poland Children’s Health Center i Poznań.

VD KOMMENTERAR

Höstens ökning av COVID-19 smitta innebär utmaningar för Bolaget när det gäller att interagera med kunder i slutskedet av säljprocessen. Något som i sin tur orsakat förseningar i orderingång och fakturering. Med anledning av detta har Bolaget under kvartal 2 och 3 genomfört besparingar samt skjutit på icke nödvändiga investeringar för att bibehålla maximalt rörelsekapital, och står därför finansiellt väl rustade inför sista kvartalet och verksamhetsåret 2021.

Trots den utmanande situationen har bolaget arbetat målmedvetet för att genomföra nya affärer och samarbeten. Bolaget kommer därför innan årsskiftet att teckna ett flertal viktiga avtal och order som innebär ökad tillväxt. Framförallt har vi ökat vårt fokus på den amerikanska marknaden där vi förstärkt vår närvaro ytterligare genom att anställa en säljare med fokus på den amerikanska östkusten.

Bolaget har också engagerat sig alltmer i de elektroniska kundforum och konferenser som alternativ till de traditionella utställningar som inte har kunnat genomföras sedan pandemin startade i mars i år. Framförallt har deltagande i s k reverse expos på den nordamerikanska marknaden visat sig effektiva när det gäller att etablera nya kundkontakter och leads

Vidare har vi intensifierat vårt arbete med att ingå samarbeten med strategiska partners och för idag dialog med ett antal intressanta bolag. Återigen med fokus på den amerikanska marknaden.

Ytterligare positiva nyheter är att vi genom vår distributör, Medim, har tagit vår första order i Polen. Systemet skall installeras på Children’s Health Centre, ett nyöppnat barnsjukhus, i Wrzostka, Poznań. Polen bygger ut och moderniserar sin sjukvård och enligt vår distributör är det ett ökat fokus på säker läkemedelshantering.

Vårt projekt gällande mätning av antibiotikanivå i blod har drabbats av förseningar då vår kliniska partner, infektionskliniken på Akademiska Sjukhuset, tvingats prioritera om med anledning av COVID-19. Projektet löper dock på samtidigt som vi är i färd med att utvärdera en helt ny teknik för provpreparation som verkar mycket lovande.

Behovet av snabb analys av kritiska läkemedel blev väldigt påtagligt i samband med en tragisk händelse på Akademiska sjukhuset. Personalen misstänkte att sprutor innehållande smärtstillande morfin hade manipulerats. DrugLog® kunde snabbt konstatera att så också var fallet. Systemet användes vidare för att snabbt analysera återstående förpackningar för att säkerställa att de var intakta och att patienten fick korrekt medicinering.

Ett ökat intresse på marknaden för våra produkter och i kombination med den pågående interna satsning på ökad tillväxt genom nyrekryteringar och ytterligare partnersamarbeten gör att jag, styrelsen samt Pharmacolog’s personal ser fram mot nya landvinningar och positiv försäljningsutveckling under de närmaste kvartalen.

Uppsala i november 2020
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt
I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan våren 2015 påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader
Bolagets försäljningsarbete, i såväl Europa som USA, försvåras av de pågående reserestriktionerna i samband med Covid-19. Försäljningsarbetet bedrivs alltjämt i högsta grad aktivt men i huvudsak genom digitala kontakter och möten. Omsättning under perioden januari – september uppgick till 810 (2 120) KSEK. Övriga intäkter under perioden uppgick till 843 (16) KSEK och består främst av statliga bidrag, framförallt för korttidsarbete under perioden april – september.  Rörelsekostnader under perioden uppgick totalt till   9 481 (12 985) KSEK, varav kostnad för varuinköp 473 (474), övriga externa kostnader 4 236 (7 259), personalkostnader 4 479 (4 190), avskrivningar 238 (1 062) samt övriga kostnader 55 (0) KSEK.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 828 (-10 849) KSEK. Till följd av effekten av Covid-19 har bolagets övriga externa kostnader minskat avseende resor och marknadsföring men även för konsultkostnader. Personalkostnader har trots korttidsarbete ökat något jämfört föregående år, vilket förklaras av att antalet anställda vid periodens utgång var 6 och föregående år 5 personer.

Finansiell ställning och likviditet
Den 30 september 2020 uppgick bolagets likvida medel till 18 954 (20 049) KSEK. Soliditeten var 88,9 (87,8) %. Bolagets eget kapital uppgick till 20 288 (22 854) KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari – september till -8 853       (-11 952) KSEK.

Aktiekapitalet var 7 634 218:80 SEK och antalet aktier uppgick per balansdagen till 12 723 698.

Investeringar
Inga investeringar genomfördes under det tredje kvartalet, varken i materiella anläggningstillgångar      0 (46) KSEK eller i immateriella anläggningstillgångar 0 (0) KSEK. I finansiella poster ingår nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar på dotterbolag med 2 400 (0) KSEK enligt försiktighetsprincipen.

AKTIER OCH OPTIONER
Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17    250 000
Utgående antal 2017-09-30 3 929 333
Ingående antal 2017-10-01 3 929 333
Nyemission 2017-11-01 3 929 333
Utgående antal 2018-03-31 7 858 666
Ingående antal 2018-04-01 7 858 666
Sammanslagning 2018-05-02 -3 929 333
Nyemission 2018-06-29 2 207 690
Utgående antal 2018-06-30 6 137 023
Ingående antal 2018-07-01 6 137 023
Nyemission 2018-07-06    951 333
Utgående antal 2018-09-30 7 088 356
Ingående antal 2018-10-01 7 088 356
Utgående antal 2019-03-31 7 088 356
Ingående antal 2019-04-01 7 088 356
Nyemission 2019-06-19
Nyemission 2019-06-28
2 529 594    305 748
Utgående antal 2020-06-30 9 923 698
Nyemission 2020-07-10 2 800 000
Utgående antal 2020-09-30 12 723 698

 

Nyemission
Den nyemission som påbörjades under juni månad avslutades och registrerades den 10 juli 2020. Den har medfört en ökning av aktiekapialtet med 1 680 000 SEK till ett aktiekapital på 7 634 218:80 SEK. Dessutom tillfördes överkursfonden 11 844 KSEK efter emissionskostnader som uppgick till 1 596 KSEK. Antalet aktier har ökat med 2 800 000 till 12 723 698 st. Emissionskursen var 5:40 SEK per aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2019 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandum publicerat inför nyemission genomförd under våren 2019.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2020                                                                 12 februari 2021

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Uppsala den 24 november 2020

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf), Olle Johansson, Ragnar Linder, Carl-Johan Spak, Mats Högberg (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Högberg, VD, tel: 070-546 50 21 eller e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på http://www.pharmacolog.com/investor-relations/financial-reports/

Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby bruk, 752 75 Uppsala, Telefon: +46 18 50 01 01
E-post: info@pharmacolog.se     Hemsida: http://www.pharmacolog.com

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on NOvember 24, 2020 at 08:30.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Release

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.