Kommuniké från extra bolagsstämma i Pharmacolog den 25 april 2018

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll extra bolagsstämma den 25 april 2018 i Uppsala och beslutade om följande:

Ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken § 5 erhåller följande lydelse:

§ 5: Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000 stycken.

Därutöver görs mindre korrekturjusteringar i § 8 och § 10.

Sammanläggning av B-aktier

Stämman beslutade att minska antalet aktier i bolaget genom att två (2) aktier av serie B sammanläggs till en (1) aktie av serie B.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

I syfte att minimera mängden överskjutande aktier av serie B har aktieägaren Nolsterby Invest AB förbundit sig att till de aktieägare som på avstämningsdagen är ägare till B-aktier som inte motsvarar ett helt antal nya aktier av serie B (dvs. vars aktiepost understiger 2 aktier av serie B eller vars aktiepost annars ej är jämt delbar med 2), vederlagsfritt tillskjuta till sådan aktieägare det antal aktier av serie B som krävs för att uppnå en aktiepost om 2 aktier av serie B eller en aktiepost jämnt delbar med 2. Utbyte av aktier av serie B samt tillskjutande av aktier av serie B till delbart tvåtal kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Sammanläggningen av aktier av serie B innebär en ändring av antal aktier av serie B i Bolaget, och antalet aktier av serie B kommer efter sammanläggningen uppgå till 3 929 333 med ett kvotvärde om sextio (60) öre.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.