Kvartalsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 1 april 2018 – 30 juni 2018

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 116 (352)Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 700 (-2 438) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var -0,61 (-0,64) kr.

Första halvåret 1 januari 2018 – 30 juni 2018

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 216 (396)Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6 549 (-5 081) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var -1,07 (-1,32) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolaget ingick ett samarbetsavtal med B. Braun Spain.
 • Utvärdering av DrugLog vid två sjukhus i New York slutfördes med gott resultat.
 • Ett nytt system för att underlätta iordningställande av medicinering inom pediatrisk vård, ReVal™, introducerades på EAHP i Göteborg
 • Bolaget beviljas patent i USA på metod för adaptiv dosreglering vid behandling med intravenösa läkemedel innebärande stora affärsmöjligheter.
 • Extra bolagsstämma genomförs där beslut fattas om ändring i bolagsordningen och sammanläggning av aktier. 
 • Pharmacolog genomför företrädesemission som tillför bolaget 19 MSEK före emissionskostnader
 • Pharmacolog byter lista och handlas på Nasdaq First North
 • Astrid Lindgrens barnsjukhus köper två DrugLog system
 • Pharmacolog ingår försäljningssamarbete med HelioMetrics i USA

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Pharmacolog tillsammans med Uppsala universitet erhåller stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar 

Kommentar från VD Mats Högberg

Efter en nyligen genomförd emission och byte av lista till Nasdaq First North, har Pharmacolog tagit ytterligare ett steg mot ökade intäkter och en god värdetillväxt. I och med emissionen kan vi öka tempot i våra kommersiella aktiviteter samt snabba upp vår produktutveckling. Listbytet öppnar upp mot en breddad aktieägarebas och möjlighet att nå fler institutionella investerare.

Verksamheten löper på enligt plan men försäljningen under perioden ligger lägre än förväntat, mycket på grund av försenade upphandlingar. Vi har därför beslutat att ytterligare fokusera på försäljningsfrämjande aktiviteter. Det är tre huvudområden där vi ser möjliga intäkter i närtid:

 • Försäljning av nuvarande DrugLog direkt (Norden) och via Pharmed (FR, DE, GB)
 • DrugLog mot Drug Diversion (USA)
 • ReVal (Sverige)

Några av våra tidiga utvecklingsprojekt får därför lägre prioritet när vi kraftsamlar för att öka vår försäljning. Undantaget är vårt antibiotikaprojekt som fortsätter enligt plan.

I Tyskland har vi installerat ett system för klinisk användning som för närvarande hyrs av kunden. Resultaten är utomordentligt goda och vi förväntar oss en formell beställning innan årsskiftet. Tyskland är en viktig framtida marknad så vi avser att göra fokuserade ansträngningar där för att accelerera våra sälj- och marknadsaktiviteter ytterligare.

Satsningen på USA, som påbörjades redan under sommaren med ett antal kundbesök, kommer att intensifieras under hösten. Sjukvården i Nordamerika är pressade att se över sina rutiner för hur de hanterar narkotiska substanser. Detta innebär att efterfrågan på utrustning som kan kontrollera returer ökar. Upphandlingen vid den sjukhuskedja i New York som vi tidigare rapporterat om har blivit försenad. Vi bedömer dock fortsatt våra möjligheter att vinna den affären som goda.

Vi är också mycket glad över att vi på så kort tid lyckats etablera ett samarbete med HelioMetrics. En strategisk partner med kunskap om marknaden och ett välutvecklat kundnätverk är oerhört värdefullt vid introduktionen på en ny marknad och kommer att spara mycket tid och resurser för Pharmacolog. HelioMetrics har utvecklat en Data Analytics mjukvara som beaktar parametrar från journalsystem, läkemedelskabinett och tidrapporteringssystem. Data samkörs och misstänkta beteenden upptäcks. Att också kunna lägga till information om resultaten från DrugLog mätningar av returer ökar möjligheterna att kunna upptäcka misstänkta beteenden.

Samarbetet med B. Braun fortskrider enligt plan och vi är i slutfasen med utvecklingen att integrera DrugLog i ett vanligt förekommande mjukvarusystem installerat vid spanska sjukhusapotek som bedriver cellgifts-beredningar.                  

Efter rapportperiodens utgång nåddes vi av den goda nyheten att Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog erhåller stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar.

Jag och mina medarbetare känner stor till tillförsikt inför framtiden och ser fram emot en spännande och intensiv höst. Det är stimulerande att arbeta för att fler patienter med svåra sjukdomar skall bli botade. Vi står nu väl rustade för att realisera våra mål och skapa en positiv och långsiktig värdeuppbyggnad i Bolaget.

Uppsala i augusti 2018
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

Om Pharmacolog 

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling 

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering på Aktietorget i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid utländska och svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats. 

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet genom ett avtal som löper tills vidare. 

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

Bolaget har idag fyra anställda och sju ytterligare experter knutna till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis. 

Bolagets IP portfölj avseende patent utökades under april 2018 med ett mycket viktigt amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling med intravenösa läkemedel. USA blev det första land att godkänna patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA under 2017. Godkännande från Europa och Kina förväntas under året.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® utvecklades under 2016 och 2017. Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp av en iordningställande modul för samtliga läkemedel vid barnkliniken integrerad med DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat och bolaget har sedan dess arbetat med att utveckla prototypen till en kommersiell produkt. Vid den europeiska apotekarkonferensen, EAHP, i Göteborg i mars 2018 presenterade Bolaget visade en första prototyp av ReVal ™.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare, VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017 beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och Pharmacolog’s första produkt DrugLog® har visat att bolaget är på rätt väg.

Bolaget bytte handelsplats den 28 maj 2018 och handlas sedan dess på Nasdaq First North. Vidare genomfördes under våren 2018 en företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 14 juni 2018 och det slutliga utfallet visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 80 procent. Cirka 56 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent av emissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Slutligen tecknades cirka 20 procent av emissionen av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19 MSEK före emissionskostnader.

I juli 2018 beviljades Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2019. Pharmacolog har sedan ett år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga infektioner.

Finansiell utveckling

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under perioden på 216 Tkr. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under januari till mars uppgår till 690 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -3 799 (-2 438) Tkr. Bolaget har idag fyra anställda och personalkostnaderna för perioden uppgår till 2 541 (1 675) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 20 juni 2018 uppgick bolagets likvida medel till 3 069 (2 847) Tkr, inklusive en kortfristig placering på c:a 2 Mkr. Soliditeten var 74,0 (neg) %. Bolagets eget kapital uppgick till 15 195 (-1 326) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -17 889 (-5 787) Tkr

Bolaget hade 1191 aktieägare per den 29 juni 2018. Vilket är 101 färre än vid utgången av första kvartalet.

Aktiekapitalet är 3 682 213:80 kronor. Antalet aktier uppgår till 6 137 023. Innan emissionen, som har gjorts under perioden, har en sammanslagning av aktier skett som innebär att två gamla aktier har blivit en ny. Emissionen registrerades 29 juni 2018 och inbetalades på bolagets bankkonto den 4 juli 2018. Det är därför det finns en stor kortfristig fordran samt ett stort negativt belopp i kassaflödesanalysen. Ytterligare en emission registrerades 6 juli 2018 till ett belopp på 5 708 Tkr.

Investeringar

Under det andra kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 59 (0) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (120) Tkr.

Aktier och Optioner

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2016-03-31 2 452 889


Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333


Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17 250 000
Utgående antal 2017-09-30 3 929 333


Ingående antal 2017-10-01 3 929 333
Nyemission 2017-11-01 3 929 333
Utgående antal 2017-12-31 7 858 666


Ingående antal 2018-04-01 7 858 666
Sammanslagning 2018-05-02 -3 929 333
Nyemission 2018-06-29 2 207 690
Utgående antal 2018-06-30 6 137 023


Optioner

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Varje enskild option berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, efter omräkning för genomförda företrädesemissioner, till nyteckning av 1,39 aktier i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 25,82 kronor per aktie.  

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2016 för ytterligare information.

 Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför listningen på Nasdaq First North. 

Kommande rapporter

Delårsrapport januari – september 2018                                            21 november 2018

Bokslutskommuniké 2018                                                                   14 februari 2019

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uppsala den 29 augusti 2018

Pharmacolog i Uppsala AB (publ.)

Erik Hedlund (ordf.)                                  Hans Dahlin

Olle Johansson                                         Mats Högberg

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Högberg, VD, tel: 070-546 50 21 eller e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på

http://www.pharmacolog.com/investor-relations/financial-reports/ 

Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby bruk, 752 75 Uppsala

Telefon: +46 18 50 01 01    E-post: info@pharmacolog.se     Hemsida: http://www.pharmacolog.com

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.