Kvartalsrapport januari-mars 2018

Först kvartalet 1 januari 2018 – 31 mars 2018

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 100 (44)Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 849 (-2 643) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -0,37 (-0,68) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Bolaget ingick ett samarbetsavtal med B. Braun Spain.
  • Utvärdering av DrugLog vid två sjukhus i New York slutfördes med gott resultat.
  • Ett nytt system för att underlätta iordningställande av medicinering inom pediatrisk vård, ReVal™, introducerades på EAHP i Göteborg

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Bolaget beviljas patent i USA på metod för adaptiv dosreglering vid behandling med intravenösa läkemedel innebärande stora affärsmöjligheter.
  • Extra bolagsstämma genomförs där beslut fattas om ändring i bolagsordningen och sammanläggning av aktier.

Kommentar från VD Mats Högberg

Efter ett mycket intensivt första kvartal kan jag konstatera att bolaget gjort stora framsteg inom samtliga våra pågående projekt.  Våra satsningar på att etablera strategiska partners har givit resultat och vi ingick under perioden ett avtal med B. Braun Spanien. B. Braun är en av giganterna inom läkemedels-hantering och vi är utomordentligt stolta över att ingå ett samarbete med dem där intentionen är att integrera vår teknologi i nya produkter inom B. Braun. Vi ser avtalet som ett första steg i ett långsiktigt samarbete mellan bolagen.

Efter rapportperiodens utgång nåddes vi av den goda nyheten att vår patentansökan gällande teknik och metod för att kontinuerligt kunna kontrollera intravenösa läkemedels koncentration och identitet beviljats i USA. Patentet kommer att ha en avgörande inverkan på var framtida utveckling av nästa generations system för optimerad läkemedels-administration till patienter. För en individualiserad vård krävs system för att kunna anpassa läkemedels-administration, en framtida miljardmarknad. Som jämförelse kan nämnas att marknaden för infusions-pumpar beräknas uppgå till 15,9 miljarder USD 2023.

Vid den europeiska konferensen för sjukhusapotekare, EAHP, i Göteborg 21-23 mars introducerade Bolaget ReVal™.  ReVal™ är ett system för att underlätta iordningställande av medicinering inom pediatrisk vård. Systemet baserar sig på den prototyp som utvecklats tillsammans med Astrid Lindgrens barnsjukhus med bidrag från Vinnova. Intresset för systemet är stort och vi planerar en lansering på den nordiska marknaden under hösten 2018.

Den utvärdering av DrugLog för användning inom ett s k Drug Diversion program som genomförts vid två sjukhus i New York har avslutats med mycket gott resultat. DrugLog har tydligt visat att den snabbt och enkelt kan genomföra kontroller av narkotiska preparat som blivit över efter kirurgiska operationer. Sjukhusen planerar att genomföra en formell upphandling och vi bedömer oss ha goda möjligheter att vinna affären.

Vi har en bra lista med prospekts, framför allt i Frankrike. Marknadsarbetet i Tyskland har påbörjats och kommer att intensifieras. Vi avser att öka våra insatser i Tyskland under året med egen personal som tillsammans med vår distributör bygger en stark säljorganisation för Pharmacolog och DrugLog.

Marknadsarbetet i Sverige och Norden har kommit igång mycket bra och en ökad fokusering mot vårdavdelningar inom pediatrik ser ut att vara rätt strategi. I och med att beredningsdatabasen ePed introduceras på alltfler sjukhus räknar vi också med ett ökat intresse för ReVal™.

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att konstatera vi uppnått två viktiga mål under det första kvartalet. Ett första avtal med en global gigant inom Medtech samt beviljandet av ett mycket värdefullt patent. Två viktiga byggstenar för en positiv och långsiktig värdeuppbyggnad i Bolaget.

Uppsala i april 2018
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

Om Pharmacolog 

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Bolagets utveckling 

Från det att bolaget bildades 2007 fram till notering på Aktietorget i juni 2015 har verksamheten koncentrerats på att utveckla metoder och system för att snabbt och enkelt kunna verifiera identitet och koncentration av intravenösa mediciner. Tidiga prototyper togs fram och har testats vid ett antal apotek och vårdavdelningar vid svenska sjukhus. I mars 2015 presenterades den första kommersiella produkten DrugLog® 3.0. Lanseringen av bolagets första produkt utgjorde en av anledningarna till att bolaget noterades på Aktietorget. Syftet var framförallt att via en emission ta in kapital för att stärka upp organisationen för marknadsföring och försäljning på den nationella och internationella marknaden.

Bolaget har sedan 2015 utvecklats i enlighet med den affärsplan som fastlades i samband med noteringen på Aktietorget. Marknadsstrategin för Pharmacolog, att tidigt installera system hos identifierade referenskunder med olika inriktning, har infriats. 

Ett DrugLog-system installerades redan 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève (HUG) där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. HUG har därefter valt att permanenta samarbetet genom ett avtal som löper tills vidare. 

I början av november 2016 tecknades ett distributionsavtal med monacobaserade Pharmed SAM om marknadsföring och försäljning av DrugLog i fransk- och tysktalande länder i Europa samt de brittiska öarna. Pharmacolog har idag referensinstallationer i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

Bolaget har idag fyra anställda och sju ytterligare experter knutna till forskning, utveckling och kvalitetsarbete på konsultbasis. 

Bolagets IP portfölj avseende patent utökades under april 2018 med ett mycket viktigt amerikanskt patent avseende patientanpassad dosering vid behandling med intravenösa läkemedel.

USA blev det första land att godkänna patentet efter att patentansökan inlämnats i Kina, Europa och USA under 2017. Godkännande från Europa och Kina förväntas under året.

En ny mjukvaruplattform för DrugLog® har utvecklats under 2016 och 2017. Den nya plattformen är designad med en modernare arkitektur och är därmed framtidssäkrad. Ett viktigt tillägg i den nya plattformen är en komplett molnkoppling som underlättar insamling och lagring av data samt integrering mot andra mjukvarusystem. Utöver detta utvecklades också ett nytt användargränssnitt med modernare utseende. Lansering genomfördes under första kvartalet 2017.

Ett Vinnovaprojekt genomfördes under hösten 2016 i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet resulterade i en prototyp av en iordningställande modul för samtliga läkemedel vid barnkliniken integrerad med DrugLog® mot den nationella ePed-databasen över beredningsinstruktioner. Samarbetet har avslutats med gott resultat och bolaget har initierat arbetet med att vidareutveckla prototypen till en kommersiell produkt.

Efter en riktad emission i januari 2017 har Erik Hedlund blivit en av bolagets största aktieägare och även tagit plats i styrelsen som ordförande. Erik Hedlund har en gedigen bakgrund inom svenska medicintekniska företag, från divisionschef på Siemens till grundare, VD och styrelseordförande inom ett antal svenska marknadsnoterade bolag med fokus på strålbehandling mot cancer.

I samband med ändringar i styrelsen och byte av VD i februari 2017 beslutade styrelsen att utveckla bolagets affärsidé och långsiktiga mål, från säker medicinering, till att fokusera på individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Säker medicinering ingår som ett delmål i detta och Pharmacolog’s första produkt DrugLog® har visat, att bolaget är på rätt väg.

Bolaget genomförde under 2017 en företrädesemission där teckningsperioden löpte ut den 13 oktober 2017 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 89,35 procent med stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarande 10,65 procent, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen blev därmed fulltecknad och tillförde Bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades företrädesemissionen till drygt 150 procent.


Finansiell utveckling

Allmänt

I och med marknadslanseringen av DrugLog® version 3.0 under första kvartalet 2015 aktiveras inte längre arbete för egen räkning. Bolaget har även sedan ett år tillbaka påbörjat avskrivning av tidigare aktiveringar.

Intäkter och kostnader

Bolaget har inlett försäljningsarbetet, främst i Europa. Bolaget har haft en omsättning under perioden på 100 Tkr. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av de övriga externa kostnaderna avser konsulter, marknadsföring och resor. Avskrivningar under januari till mars uppgår till 343 Tkr.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -2 849 (-2 643) Tkr. Bolaget har idag fyra anställda och personalkostnaderna för perioden uppgår till 1 176 (644) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 mars 2018 uppgick bolagets likvida medel till 8 382 (560) Tkr, inklusive en kortfristig placering på c:a 6 Mkr. Soliditeten var 66,4 (21,4) %. Bolagets eget kapital uppgick till 8 368 (1 173) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -2 218 (-2 744) Tkr.

Bolaget hade 1292 aktieägare per den 31 mars 2018. Vilket är 18 färre än vid utgången av år 2017.

Aktiekapitalet är 2 357 599:80 kronor. Antalet aktier uppgår till 7 858 666.

Investeringar

Under det första kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 59 (122) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (121) Tkr.  

Bolaget hade 1292 aktieägare per den 31 mars 2018, vilket är 18 färre än vid utgången av 2017. 

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2016-03-31 2 452 889


Ingående antal 2016-04-01 2 452 889
Nyemission 2016-05-19 1 226 444
Utgående antal 2016-12-31 3 679 333


Ingående antal 2017-01-01 3 679 333
Nyemission 2017-01-17 250 000
Utgående antal 2017-09-30 3 929 333


Ingående antal 2017-10-01 3 929 333
Nyemission 2017-11-01 3 929 333
Utgående antal 2017-12-31 7 858 666


Optioner

Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till Mats Högberg. Varje enskild option berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, efter omräkning för genomförda företrädesemissioner, till nyteckning av 1,39 aktier i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 25,82 kronor per aktie.  


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2016 för ytterligare information.


Risker och osäkerhetsfaktorer

Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför listningen på Aktietorget. 

Kommande rapporter

Delårsrapport januari – juni 2018                                                        29 augusti 2018

Delårsrapport januari – september 2018                                            21 november 2018

Bokslutskommuniké 2018                                                                   14 februari 2019

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Uppsala den 16 februari 2017
Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf), Hans Dahlin, Olle Johansson, Mats Högberg

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Högberg, VD, tel: 070-546 50 21 eller e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på

http://www.pharmacolog.com/investor-relations/financial-reports/ 

Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby bruk, 752 75 Uppsala

Telefon: +46 18 50 01 01    E-post: info@pharmacolog.se     Hemsida: http://www.pharmacolog.com

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.