Notice of Annual General Meeting in Pharmacolog

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF Pharmacolog i Uppsala AB (PUBL). The shareholders of Pharmacolog i Uppsala AB (publ), corporate identity number 556723-6418 (the “Company”), are hereby invited to the Annual General Meeting on Thursday, May 27, 2021. Due to Covid-19, the Annual General Meeting will only be conducted by postal ballot. This means that the shareholders in the Company do not have the right to attend the meeting, either in person or through a proxy. Instead, shareholders have the right to exercise their voting right by mail voting in accordance with the instructions in this notice. Additional information in Swedish only.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga onsdagen den 19 maj 2021,
 • dels anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 26 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 19 maj 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 21 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning med anledning av Covid-19

Aktieägare utöver sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor samt lagen om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats http://www.pharmacolog.com och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till mats.hogberg@pharmacolog.com alternativt per post till adressen Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala, märk kuvertet ”Årsstämma 2021”. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman, dvs. onsdagen den 26 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt ”Ombud” nedan iakttas.

Ombud

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägarens, ska daterad fullmakt för ombud utfärdas. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolaget tillsammans med poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats http://www.pharmacolog.com och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Digital presentation av VD

Mot bakgrund av att årsstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro kommer en förinspelad presentation av Bolagets VD Mats Högberg att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.pharmacolog.com senast från och med torsdagen den 13 maj 2021.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 12 723 6981 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst. Bolaget innehar inte egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
  a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b)  dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
 11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Erik Hedlund, eller den som styrelsen utser vid Erik Hedlunds förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Ragnar Linder, eller den som styrelsen utser vid Ragnar Linders förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7a) – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställa balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 7c) – Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Föreslås att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Föreslås att arvode till revisorn för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Föreslås att antalet ordinarie ledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Erik Hedlund, Olof Johansson, Ragnar Linder och Carl-Johan Spak. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Hedlund.

En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på http://www.pharmacolog.com.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Folkesson Råd & Revision AB med Sten Eriksson som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas upp till den gräns för aktiekapital enligt bolagsordningen som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 10 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast måndagen den 17 maj 2021, till adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till mats.hogberg@pharmacolog.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med lördagen den 22 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala, senast torsdagen den 6 maj 2021. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med årsstämman kommer Bolaget behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com.

_____________________

Uppsala i april 2021

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Styrelsen

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Release

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.