Pharmacolog carries out a rights issue of approximately SEK 24.1 million

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har idag den 10 maj 2019 beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

  • Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Pharmacolog cirka 24,1 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 2 835 342 nya B-aktier i Pharmacolog.
  • En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya B-aktier i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 8,50 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelsens ordförande Erik Hedlund samt VD Mats Högberg.
  • Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 17 maj 2019. Teckningsperioden löper under perioden 21 maj till och med 5 juni 2019.
  • Informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 14 maj 2019.
  • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att framförallt påskynda och bygga vidare på det kommersiella genombrott som gjorts på den nordamerikanska marknaden, fortsätta utveckla WasteLog™ och PrepLog™ samt kunna etablera nya forskningssamarbeten som ligger i linje med Bolagets vision.

 

Bakgrund och motiv i sammandrag

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Pharmacolog har utvecklat och sedan en tid marknadsfört DrugLog®, en produkt för snabb och effektiv kontroll av identitet och koncentration av intravenösa läkemedel. Under 2018 och 2019 har Bolaget fortsatt utvecklingen av DrugLog® och dess applikationsområden. Detta har resulterat i att Bolaget beslutat att fokusera på tre huvudsakliga kundsegment och utvecklat två helt nya lösningar baserade på den ursprungliga DrugLog®-teknologin. Dessa är WasteLog™ och PrepLog™. Båda systemen bygger på den teknik som finns i nuvarande DrugLog® men med en nyutvecklad mjukvara. Bolagets andra produkt, ReVal™, är ett system som vägleder vårdpersonal på pediatriska vårdavdelningar när de iordningställer läkemedel och visar vilken kontrollmetod som skall användas.

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att snabba upp sin internationella expansion på främst den nordamerikanska marknaden med fokus mot drug diversion. Första ordern från NewYork-Presbyterian Hospital utgör en god referenskund för fortsatt bearbetning. Ytterligare avser Bolaget förstärka utvecklingsverksamheten samt etablera nya forskningssamarbeten som ligger i linje med Bolagets vision. Syftet är att snabbare kunna realisera de utvecklingsprojekt som ligger närmast i tiden för marknadsintroduktion. Dessa projekt bygger på den existerande DrugLog®-teknologin men som genom ytterligare specialisering kan ge helt nya tillämpningar inom andra, kommersiellt intressanta applikationsområden.

Kapitalanvändning

Pharmacolog avser använda anskaffat kapital från Företrädesemissionen till:

  • Etablera en stark närvaro på den nordamerikanska marknaden med DrugLog® och fokus mot drug diversion.
  • Färdigställa och lansera WasteLog™ och PrepLog™.
  • Etablera strategiska partnersamarbeten inom respektive segment med extra fokus på drug diversion.

 

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att högst 2 835 342 B-aktier emitteras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,1 MSEK, före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 701 205,20 SEK, från 4 253 013,60 SEK till 5 954 218,80 SEK.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya B-aktier till en teckningskurs om 8,50 SEK per aktie. Aktieägare som väljer att inte teckna B-aktier i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt av sin ägar- och röstandel om cirka 28,57 procent.

Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 17 maj 2019 och teckningsperioden löper under perioden 21 maj 2019 till och med 5 juni 2019. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North under perioden 21 maj 2019 till 3 juni 2019.

Ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 14 maj 2019.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelserna är vederlagsfria och uppgår till cirka 11 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av styrelsens ordförande Erik Hedlund (genom bolaget Nolsterby Invest AB) samt VD Mats Högberg. Emissionsgarantierna uppgår till cirka 89 procent av Företrädesemissionen. Således är 100 procent av Företrädesemissionen säkerställd.

Tidplan

14 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum.
15 maj 2019 Sista dag för handel i Pharmacologs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
16 maj 2019 Första dag för handel i Pharmacologs aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
17 maj 2019 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
21 maj – 3 juni 2019 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North.
21 maj – 5 juni 2019 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
11 juni 2019 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen.

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46 70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on May 10, 2019 at 12:40.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Important information (Swedish only)

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pharmacolog i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Pharmacolog kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Pharmacolog avser offentliggöra omkring den 14 maj 2019.

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.