Pharmacolog genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK och byter lista till Nasdaq First North

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har den 18 maj 2018 beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har dessutom blivit godkänt för upptagande av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North med beräknad första dag för handel den 28 maj 2018.

Sammanfattning

 • Genom Företrädesemissionen tillförs Pharmacolog högst cirka 23,6 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 3 929 333 nya B-aktier i Pharmacolog.
 • En (1) befintlig B-aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 6,00 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelsens ordförande Erik Hedlund, styrelseledamot och grundare Hans Dahlin samt VD Mats Högberg.
 • Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 25 maj 2018. Teckningsperioden  löper under perioden 31 maj till 14 juni 2018.
 • I samband med Företrädesemissionen avser Pharmacolog genomföra ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Sista dag för handel på AktieTorget är beräknad till den 25 maj 2018 och första dag för handel på Nasdaq First North är beräknad till den 28 maj 2018. Handel i teckningsrätter och BTA kommer att ske på Nasdaq First North.
 • Prospekt avseende Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 21 maj 2018.
 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att snabba upp sin internationella expansion, förstärka utvecklingsverksamheten samt kunna etablera nya forskningssamarbeten som ligger i linje med Bolagets vision.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Pharmacolog har utvecklat och sedan en tid marknadsfört DrugLog®, en produkt för snabb och effektiv kontroll av identitet och koncentration av intravenösa läkemedel. Bolagets andra produkt, ReVal™, är ett system som vägleder vårdpersonal på pediatriska vårdavdelningar när de iordningställer läkemedel och talar om vilken kontrollmetod som skall användas.

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att snabba upp sin internationella expansion, förstärka utvecklingsverksamheten samt kunna etablera nya forskningssamarbeten som ligger i linje med Bolagets vision. Syftet är att snabbare kunna realisera de utvecklingsprojekt som ligger närmast i tiden för marknadsintroduktion. Dessa projekt bygger på den existerande DrugLog®-teknologin men som genom ytterligare specialisering ger helt nya tillämpningar inom andra, kommersiellt intressanta applikationsområden.

Kapitalanvändning

Pharmacolog avser använda anskaffat kapital från Företrädesemissionen till:

 • Lansera DrugLog® i USA med fokus mot drug diversion.
 • Snabba upp lansering och marknadsintroduktion av Bolagets nya ReVal™- system.
 • Tillsammans med strategiska partners integrera DrugLog® i befintliga och framtida mjukvarumiljöer som hanterar cellgifter.
 • Etablera nya forskningssamarbeten.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att högst 3 929 333 B-aktier ges ut med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,6 MSEK, före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 2 357 599,80 SEK, från 2 357 599,80 SEK till 4 715 199,60 SEK.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig B-aktie ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 6,00 SEK per aktie.

Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga aktier av serie B tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier av serie B tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 25 maj 2018 och teckningsperioden löper under perioden 31 maj 2018 till 14 juni 2018. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North under perioden 31 maj 2018 till 12 juni 2018.

Ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 21 maj 2018.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelserna är vederlagsfria och uppgår till cirka 9,3 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av styrelsens ordförande Erik Hedlund (genom bolaget Nolsterby Invest AB), styrelseledamot och grundare Hans Dahlin samt VD Mats Högberg. Emissionsgarantierna uppgår till cirka 70,7 procent av Företrädesemissionen och inkluderar bland annat styrelseordförande Erik Hedlund (genom bolaget Nolsterby Invest AB).

Listbyte

Bolaget har blivit godkänt för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North i anslutning till Erbjudandet. Första dag för handel på Nasdaq First North beräknas till den 28 maj 2018 och sista dag för handel på AktieTorget beräknas till den 25 maj 2018. Handel i teckningsrätter och BTA kommer ske på Nasdaq First North.

Pharmacolog kommer även efter listbytet att handlas under kortnamnet PHLOG med nuvarande ISIN-kod SE0011178763. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Preliminär tidplan

21 maj 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.
23 maj 2018 Sista dag för handel i Pharmacologs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
24 maj 2018 Första dag för handel i Pharmacologs aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
25 maj 2018 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.
25 maj 2018 Sista handelsdag på AktieTorget.
28 maj 2018 Första handelsdag på Nasdaq First North.
31 maj – 12 juni 2018 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North.
31 maj – 14 juni 2018 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
19 juni 2018 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB kommer även att agera Certified Adviser åt Pharmacolog efter listningen på Nasdaq First North.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pharmacolog i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Pharmacolog kommer endast att ske genom det prospekt som Pharmacolog avser offentliggöra omkring den 21 maj 2018.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 klockan 8:15.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.