Pharmacolog i Uppsala AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 15 MSEK som blev kraftigt övertecknad

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (“Pharmacolog” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission om 1 400 000 units innehållande 2 800 000 aktier av serie B och 1 400 000 teckningsoptioner av serie TO1 till en begränsad grupp vidtalade investerare (den “Riktade Emissionen”) mot kontant betalning samt att Bolaget emitterar och tilldelar vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 till aktieägare. Den Riktade Emissionen blev kraftigt övertecknad. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 10,80 SEK per unit, motsvarande 5,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den Riktade Emissionen beräknas i det initiala skedet tillföra Bolaget cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Riktad Emission

För att genomföra placeringen har styrelsen i Pharmacolog med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 16 juni 2020 och efter avslutad bookbuilding-process beslutat om en riktad nyemission av 1 400 000 units innehållande 2 800 000 aktier av serie B och 1 400 000 teckningsoptioner av serie TO1 till en teckningskurs om 10,80 SEK per unit, motsvarande 5,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Bolaget kommer i det initiala skedet att tillföras en bruttolikvid uppgående till cirka 15 MSEK. Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Mangold Fondkommission AB, att den Riktade Emissionen har genomförts på marknadsmässiga villkor. Teckningskursen har bestämts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till investerare, varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen motsvarar aktiens marknadsvärde.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att påskynda den kommersiella expansionen. Genom den Riktade Emissionen ges Pharmacolog – enligt styrelsens uppfattning – ett tillskott av rörelsekapital som möjliggör ökade försäljningsaktiviteter av Bolagets produkter i framförallt USA och Frankrike samt möjliggör att nya strategiska samarbeten kan inledas och förverkligas.

Den Riktade Emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 22,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 2 800 000, från 9 923 698 till 12 723 698. Utan beaktande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer aktiekapitalet att öka med 1 680 000,00 SEK från 5 954 218,80 SEK till 7 634 219,80 SEK.

Den Riktade Emissionen kommer att registreras efter det att de teckningsoptioner som ska tilldelas befintliga ägare har registrerats. Det innebär att de investerare som deltog i den Riktade Emissionen inte kommer att erhålla ytterligare teckningsoptioner genom företrädesrätt.

Emission av teckningsoptioner till aktieägare i Pharmacolog

För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Pharmacolog även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen) till Bolaget, som därefter vederlagsfritt tilldelas till på avstämningsdagen befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart optionerna är registrerade vid Bolagsverket. Aktieägare i Pharmacolog kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje sju (7) aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras 1 417 671 teckningsoptioner av serie TO1 till aktieägarna i Pharmacolog.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 2 817 671 teckningsoptioner av serie TO1, varav 1 400 000 i den Riktade Emissionen och 1 417 671 till aktieägarna i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från den 26 juli 2021 till och med den 6 augusti 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 12 SEK och lägst kvotvärdet för Pharmacologs aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Pharmacolog tillföras upp till cirka 33,8 MSEK, beroende på teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen att uppgå till cirka 18,1 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen.

Pharmacolog har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat sole bookrunner och finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte heller en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Pharmacolog. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on June 30, 2020 at 10:00

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Release

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.