Pharmacolog i Uppsala AB (publ) intends to carry out a directed news issue of units

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (“Pharmacolog” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av units, bestående av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO1, motsvarade ett värde om cirka 15 MSEK riktad till kvalificerade investerare i Sverige genom en accelererad book building-process som påbörjas direkt efter detta offentliggörande. Bolaget avser även, för det fall den riktade nyemissionen genomförs, besluta om att teckningsoptioner av serie TO1 emitteras och tilldelas befintliga aktieägare.

Pharmacolog avser att, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 16 juni 2020, genomföra en nyemission av units, bestående av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO1, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktas till kvalificerade investerare i Sverige om cirka 15 MSEK (den “Riktade Emissionen”). Pharmacolog har gett Mangold Fondkommission AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen genom en accelererad book building-process.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att påskynda den kommersiella expansionen. Genom den Riktade Emissionen ges Pharmacolog – enligt styrelsens uppfattning – ett tillskott av rörelsekapital som möjliggör ökade försäljningsaktiviteter av Bolagets produkter i framförallt USA och Frankrike samt inleda och förverkliga nya strategiska samarbeten.

Teckningskursen för units och antalet units i den Riktade Emissionen avses fastställas i den accelererade book building-processen. Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom en accelererad book building-process är det styrelsens bedömning att det härigenom säkerställs att teckningskursen återspeglar aktiernas marknadsvärde.

Om den Riktade Emissionen genomförs avser styrelsen i Bolaget även att besluta om att teckningsoptioner av serie TO1 (dvs. samma serie som i den Riktade Emissionen) emitteras och tilldelas aktieägarna i Pharmacolog och sedermera upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Book building-processen kommer att påbörjas direkt efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Styrelsen för Bolaget avser därefter att besluta om den Riktade Emissionen samt tilldelning av units innan Nasdaq First North Growth Market öppnar den 30 juni 2020. Betalning för nyemitterade units kommer att erläggas kontant.

Den Riktade Emissionen förutsätter ett beslut från styrelsen och styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att gå vidare med den Riktade Emissionen eller att genomföra den Riktade Emissionen på andra villkor än vad som anges ovan.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.
 

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte heller en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i Pharmacolog. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Värdepapper som det refereras till i detta pressmeddelande får inte erbjudas eller försäljas i någon jurisdiktion i avsaknad av registrering under tillämplig värdepapperslagstiftning eller ett undantag från sådan registrering.

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on June 29, 2020 at 18:15.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Release

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.