Pharmacolog och Uppsala Universitet erhåller stöd från Vinnova

Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog erhåller stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2019 och stödet från Vinnova uppgår totalt till 700 KSEK.

Pharmacolog har sedan ett år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga infektioner.

Korrekt antibiotikabehandling med adekvat dos är avgörande för om behandlingen skall få avsedd effekt. Idag ges de vanligaste antibiotika i samma dos till patienter med svåra infektioner oavsett patients vikt, ålder eller allmäntillstånd. Antibiotikadoserna riskerar därför att bli för höga hos en del patienter och för lågt hos andra. Då det idag saknas metoder att snabbt analysera antibiotikakoncentration i patienternas blod i rutinsjukvården riskerar en stor andel patienter få felaktig dos och följaktligen en ineffektiv behandling. Projektet har till syfte att utveckla en kliniskt användbar metod att snabbt mäta antibiotikanivå i blod.

Hans Dahlin, Forskningschef och grundare vid Pharmacolog kommenterar, ”Det är oerhört stimulerande att vårt lyckosamma samarbete med Uppsala Universitet och Akademiska Sjukhuset beviljats stöd av Vinnova. Genom bidraget från Vinnova kommer vi nu att kunna intensifiera vårt projektarbete tillsammans med en bredare forskningsgrupp vid sjukhuset. Detta bidrar till att vi snabbare kan presentera en ny, vetenskapligt validerad produkt från bolaget som möjliggör för patienter som lider av svåra infektioner att få individanpassad och säkrare behandling med antibiotika.”

Docent Miklos Lipcsey, projektkoordinator och narkosläkare vid Akademiska Sjukhuset kommenterar, “Vinnovas stöd är en kvalitetsstämpel på projektets genomförande och är ett erkännande av dess potential, där samarbete mellan sjukvård, forskning och industri skapar nya behandlingsmöjligheter som gagnar patienterna.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.