Resolutions at Pharmacolog AB’s (publ) extraordinary general meeting March 23 2021

The shareholders of Pharmacolog in Uppsala AB (publ) held the Extraordinary General Meeting on June 16, 2020 in Uppsala. (information below in Swedish only)

Införande av personaloptionsprogram 2021/2026

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personaloptionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185 teckningsoptioner till Bolaget självt, för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av programmet samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av personaloptionsprogrammet samt för att säkra med personaloptionsprogrammet förenade kostnader.

Programmet omfattar högst 445 329 personaloptioner som vederlagsfritt ska tilldelas deltagarna i personaloptionsprogrammet. Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner tidigast 36 månader och senast 40 månader efter tilldelningen, dock aldrig senare än den 23 juli 2026. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att under utövandeperioden förvärva en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 110 % av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 9 mars-22 mars 2021. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utövande av teckningsoptionerna uppgå till 381 711 kronor. Den maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogrammet beräknas uppgå till högst ca 4,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Samtliga beslut på stämman beslutades enhälligt.

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Release

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.