Tidplan för sammanläggning av aktier

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 25 april 2018, fastställt avstämningsdag för sammanläggning av B-aktier.

Vid den extra bolagsstämman i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (“Pharmacolog” eller “Bolaget”) den 25 april 2018 beslutades om sammanläggning av B-aktier innebärande att två (2) befintliga B-aktier sammanläggs till en (1) ny B-aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Pharmacolog har [idag den 26 april 2018] fastställt avstämningsdagen till den 7 maj 2018.

Sista dagen för handel i Pharmacologs B-aktier före sammanläggningen är den 3 maj 2018. Första dagen för handel i Pharmacologs B-aktier efter sammanläggningen är den 4 maj 2018.

En sammanläggning med förhållandet 1:2 innebär att två B-aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,30 kronor, sammanläggs till en B-aktie med ett kvotvärde om 0,60 kronor. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet B-aktier i Pharmacolog att minska från 7 858 666 B-aktier till 3 929 333 B-aktier.

Aktieägarna i Pharmacolog kommer automatiskt, den 8 maj 2018, att erhålla ett nytt, lägre antal B-aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med två (2) kommer att tillskjutas erforderligt antal B-aktier vederlagsfritt från Nolsterby Invest AB för att aktieinnehavet ska bli jämnt delbart med två (2). Tillskjutande av B-aktier kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Tidsplan för sammanläggningen av aktier:

– 3 maj 2018, sista dag för handel före sammanläggning.

– 4 maj 2018, första dag för handel efter sammanläggning.

– 7 maj 2018, avstämningsdag för sammanläggning.

– 8 maj 2018, det nya antalet aktier är registrerat hos Euroclear.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.