Interim report January – September 2021

Press release: Uppsala, November 18, 2021. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) interim report for the period January – September is now available on the company’s webbsite http://www.pharmacolog.com (Swedish only)

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021

 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 575 (269) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -3 544 (-2 740) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,26 (-0,22) SEK.

Perioden 1 januari – 30 september 2021

 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4 978 (1 087) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -10 708 (-10 116) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,82 (-0,94) SEK.
   

Väsentliga händelser under perioden       

 • Codonics Inc. beställer åtta WasteLog® system från Pharmacolog. Systemen kommer att utrustas med en modifierad mjukvara för att kunna läsa av streckkoder från Codonics Safe Label System.
 • Pharmacolog Inc. erhåller order på två WasteLog®-system från Southern Illinois Healthcare, Systems Carbondale, Illinois. Systemen kommer att användas för att kontrollera returer av narkotiska preparat.
 • Centre Hospitalier Universitaire, Angers, Frankrike beställer ett PrepLog®-system. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket och blir integrerat med sjukhusets förskrivningssystem.
 • Det privata apoteket Obertor Apotheke i Esslingen, Tyskland, beställer ett DrugLog®-system. Systemet skall användas för slutlig kontroll av oftalmologiska läkemedel. Affären har genomförts av Pharmacologs distributör i Tyskland, AddedPharma GmbH.
 • Extra bolagsstämma den 23 mars 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personal-optionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185 teckningsoptioner till bolaget självt.
 • Cliniques universitaires Saint-Luc, Bryssel, Belgien beställer ett DrugLog®-system. Systemet kommer att användas för slutlig kontroll av cytotoxiska läkemedel på sjukhusapoteket.
 • AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik.
 • Pharmacolog tillsätter Åsa Stroofe som marknadschef. Åsa har lång erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling inom Life Sciencebranschen och tillträder den 1 juni 2021.
 • NewYork Presbyterian köper ytterligare tre WasteLog® system som en del i ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. NewYork Presbyterian kommer efter installation och uppgradering att ha totalt 8 WasteLog® system.
 • Pharmacolog Inc. får en order på WasteLog® från Bronson Methodist Hospital Kalamazoo, Michigan. Systemet kommer att användas för att kontrollera återlämnande av narkotika vid sjukhusgruppens huvudtraumacenter.
 • Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar att Nolsterby Invest AB, majoritetsägt av Pharmacologs styrelseordförande Erik Hedlund avser teckna sina 154 165 st tilldelade teckningsoptioner samt att de nyligen köpt ytterligare 18 340 teckningsoptioner av serie TO1
 • Pharmacologs partner, Codonics, förser ett framstående universitetssjukhus på USAs västkust med 4 WasteLog®-enheter som en del i institutionens Drug Diversion prevention program som skall implementeras på samtliga campus.
 • Pharmacolog har genomfört registrering av DrugLog® hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och kan därigenom sälja och leverera system till den amerikanska marknaden.
 • Pharmacolog och Codonics utökar existerande partneravtal till att även innefatta DrugLog®. Codonics kommer i och med detta att sälja både WasteLog® och DrugLog® på den amerikanska marknaden.
 • Pharmacologs partner, Codonics, har tecknat ännu ett kontrakt med en framstående sjukhuskedja, TriHealth Good Samaritan Hospital i Ohio, gällande WasteLog® för kontroll av returnerade läkemedel.
 • Utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 uppgick till 94,1 procent av utestående optioner till en teckningskurs om 8,06 SEK per aktie av serie B. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Pharmacolog cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Pharmacolog och Codonics utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av WasteLog® på den kinesiska marknaden.
 • B. Braun Spanien erhåller leverans av sitt första DrugLog® system. Leveransen är ett resultat av en större lanseringskampanj som initierades av B. Braun.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • New York Presbyterian köper ytterligare WasteLog® system som en del i ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. NewYork Presbyterian kommer efter installation att ha totalt 9 WasteLog® system.
 • Pharmacolog rekryterar Lars Gusch som Chief Operating Officer (COO). Lars har en lång erfarenhet av organisationsutveckling inom service och supply chain management och tillträder den 1 januari 2022.
 • B. Braun Group Melsungen och Pharmacolog inleder fördjupat samarbete i syfte att upprätta ett formellt kommersiellt partnerskapsavtal angående Pharmacologs DrugLog- och PrepLog-system med syfte på en global utrullning.
   

VD kommenterar

Pharmacolog fortsätter resan mot stark tillväxt och tar ytterligare ett viktigt steg mot geografisk expansion genom vårt samarbete med B. Braun Group i Melsungen Tyskland som är en av världens ledande tillverkare av medicintekniska- och farmaceutiska produkter och tjänster. Detta innebär en tydlig bekräftelse av Pharmacologs teknologi och lösningar samt avsevärt förbättrade möjligheter att erbjuda bolagets unika produkter för säkrare läkemedelshantering till en global marknad.

Försäljningen för koncernen under det tredje kvartalet hamnade på 1 575 kSEK (269 kSEK) vilket medför en försäljning hittills i år om strax under 5 miljoner SEK, 4 978 kSEK, att jämföras med motsvarande siffra för 2020 som hamnade på 1 087 kSEK. Detta trots en kraftig inbromsning i USA med anledning av den fjärde våg av COVID-19 som drabbat kontinenten med försening av förväntade affärer som följd. Tredje kvartalet är också vanligtvis det svagaste över året när det gäller medicinsk teknik.

Expansionen på den kinesiska marknaden pågår för fullt och när WasteLog® presenterades på China International Medical Equipment Fair (CMEF) tidigare i år väckte det stort intresse. Pharmacologs samarbete med Codonics öppnar en enorm marknad för WasteLog®. I takt med att de kinesiska myndigheterna har ökat sitt fokus på att förhindra narkotiska läkemedel hamnar i fel händer har efterfrågan på effektiva system för avfallskontroll ökat dramatiskt och vi räknar med att se resultat av detta samarbete under första halvåret 2022.

Vårt samarbete med Codonics har också utökats till att innefatta försäljning av DrugLog på den amerikanska marknaden och planeringsfasen för en mer omfattande lansering under första halvåret 2022 har nu inletts.

För att effektivt hantera de ökade volymerna så förstärker vi organisationen genom att tillsätta en COO med fokus på service och supply chain management. Jag är därför väldigt glad över att Lars Gusch accepterat positionen och tillträder sin anställning den 1 januari 2022.

Trots en inbromsning på många marknader med anledningen av en kraftig fjärde våg av CODIV-19 har bolaget visat att vi är på väg in i en period av kraftig tillväxt och ökade volymer. Med det i ryggen plus det extra kapital som tillfördes bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna under augusti månad står vi väl rustade för ett intensivt sista kvartal och kommande verksamhetsår. Det var också glädjande att notera en utnyttjandegrad av teckningsoptionerna på hela 94,1%, vilket visar att det finns en stark tro på Pharmacolog från såväl aktieägare som utnyttjat teckningsoptioner, som Bolagets styrelse och ledning.

Uppsala i november 2021
Mats Högberg, VD

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on the 22nd of November, 2021 at 08:30.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog provides solutions and products that enhance work efficiency and safety when preparing injectable medication. Our goal is to help prevent medication errors and ensure maximum medication efficacy when treating patients with powerful yet potentially harmful injectable drugs. Pharmacolog’s products, DrugLog®WasteLog® and PrepLog®, help staff at pharmacies and hospital wards minimize the risk of errors in the compounding process. Furthermore, by verifying that drugs and narcotics used in surgery have not been tampered with, our solutions also make a vital contribution to preventing drug diversion.

Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com.

The company's Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

2021_Q3_Final version

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.