Notice to extraordinary general meeting in Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

The shareholders of Pharmacolog in Uppsala AB (publ), corporate identity number 556723-6418 (the “Company”), are hereby invited to attend the extraordinary General Meeting on Wednesday, August 24, 2022, at 13:00, at the Company’s premises at Ekeby Bruk 2H, Uppsala.

Additional information below (Swedish only)

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga tisdagen den 16 augusti 2022,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 19 augusti 2022, till adress Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till info@pharmacolog.se.
Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 augusti 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 18 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 15 374 750 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst. Bolaget innehar inte egna aktier.

Förslag till dagordning
  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelse
  7. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Erik Hedlund, eller den som styrelsen utser vid Erik Hedlunds förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Val av styrelse

Föreslås nyval av Björn Varnestig som styrelseledamot för en mandattid som sträcker sig fram till nästa årsstämma.

Björn Varnestig har sin bakgrund inom teknik och forskning men skiftade tidigt fokus till affärs- och bolagsutveckling. Han har haft operativa- och styrelsepositioner i ett antal högteknologiska företag i Uppsala och Stockholm, exempelvis Gammadata, Biacore och Diamorph. Han har också varit chef för utvecklingsstiftelser tex Innovationsbron i Stockholm. Med bred erfarenhet från alla positioner i såväl onoterade som noterade bolag ligger hans fokus nu på styrelseuppdrag i tillväxtbolag. Björn förväntas bidra med värdefull och viktig kompetens i Pharmacolog’s styrelse i och med att bolaget gå in i en mer expansiv fas med fokus på tillväxt och lönsamhet.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till mats.hogberg@pharmacolog.se.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor med adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med bolagsstämman kommer Bolaget behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, http://www.pharmacolog.com.

____________________________

Uppsala i juli 2022

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Styrelsen
____________________________

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


About Pharmacolog AB

Pharmacolog provides solutions and products that enhance work efficiency and safety when preparing injectable medication. Our goal is to help prevent medication errors and ensure maximum medication efficacy when treating patients with powerful yet potentially harmful injectable drugs. Pharmacolog’s products help staff at pharmacies and hospital wards minimize the risk of errors in the compounding process. Furthermore, by verifying that drugs and narcotics used in surgery have not been tampered with, our solutions also make a vital contribution to preventing drug diversion.

The following trademarks are owned and protected by Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logo, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ and Pharmacolog Dashboard™.

Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com.

The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Release

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.