Pharmacolog: Interim report January - March 2023

Press release: Uppsala, May 17, 2023. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) interim report for the period January – March is now available on the company’s website https://perpetuamedical.se/investor-relations-2/financial-reports/ (Swedish only) 

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023

 • Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 4 729 (2 021) KSEK.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4 299 (-4 318) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för kvartalet -0,22 (-0,28) SEK.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2023  

 • Per Persson utses till ny VD för Pharmacolog. Per Persson, med lång erfarenhet från internationellt företagande och medicinteknisk industri, kommer närmast från VD-rollen för Acarix AB, ett svenskt företag inom området kranskärlsdiagnostik noterat på Nasdaq First North.

 • Pharmacologs partner Codonics installerar WasteLog™ på två nya sjukhus och lägger en tilläggsorder på tretton WasteLog™-system till ett värde om ca 3 MSEK

 • Vivalia Health Care Group, baserad i provinsen Luxemburg, Belgien, beställer ett DrugLog™-system för omedelbar installation. Vivalia är en hälsovårdsorganisation bestående av sex sjukhus med mer än 1600 vårdplatser.

 • University of Wisconsin Hospital and Clinics, UW Health, beställer två WasteLog™-system för sina campus i Madison, USA. Teamet för förebyggande av narkotikaavledning vid UW Health kommer att genomföra en utvärdering med de två första enheterna för att fastställa bästa praxis och arbetsflöde.

 • Pharmacolog lanserar en ny mjukvarumodul, Expert guidance, vilken ger fjärråtkomst till mätningar för realtidsanalys och därmed underlättar expertrådgivning på distans.

 • Pharmacolog presenterar DrugLog™ på en ny hårdvaruplattform vid den 27:e årliga kongressen för European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) i Lissabon, Portugal, den 22–24 mars. Den nya versionen av DrugLog™ är bland annat utformad för att förbättra databearbetningen och användarupplevelsen tillsammans med förbättrad anslutning för kommunikation.

 • Per Persson lämnar bolaget i slutet av mars och Erik Hedlund utses till tillförordnad vd samtidigt som Björn Varnestig utses till ny styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Pharmacolog genomför en förändring av den nuvarande strategin för att bana väg för en stark kommersiell utveckling. Genom att sälja företagets analysmjukvara genom en SaaS-modell minskar kundernas initiala investering och företaget säkrar samtidigt återkommande intäkter.
 • Styrelsens ordförande Björn Varnestig lämnar sin post på egen begäran. Tillförordnad vd Erik Hedlund återgår till sin roll som styrelsens ordförande och Lars Gusch, tidigare COO, utses till bolagets nye vd.
 • Pharmacolog och B. Braun utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av Druglog™ och PrepLog™ med tillhörande tjänster i Portugal.
 • Pharmacolog meddelar att styrelsen, med förbehåll för godkännande från extra bolagsstämma den 16 juni 2023, har beslutat att genomföra en emission av andelar bestående av serieaktier B och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 27,3 MSEK. Företrädesemissionen är föremål för 60 procent av tecknings- och emissionsåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter nedsättning av aktiekapitalet och bolagsordningsändringar, vilka också föreslås beslutade på extra bolagsstämma.

Vd kommenterar

Första kvartalet 2023 resulterade i koncernens hittills högsta försäljning och hamnade på 4 729 ksek (2 021 ksek). Detta baseras till största del på en affär med vår strategiska partner Codonics samt ytterligare beställningar genom vår partner B.Braun i Spanien och vår egna säljorganisation i Frankrike. Med ett flertal system installerat på marknaden börjar också intäkter från förbrukningsartiklar och servicekontrakt bidra märkbart till resultatet.

De senaste försäljningarna av WasteLog™ genom vår egna organisation och genom Codonics på USA marknaden bekräftar en ökad efterfrågan på lösningar som minskar Drug Diversion. De senast planerade och avslutade installationerna av WasteLog™ på några av de mest renommerade sjukhusen i USA som till exempel The Johns Hopkins Hospital, Baptist Health och UCLA Health gör oss stolta.  Vi kan säkert använda dessa referenser till vår fördel vid framtida försäljningar och vi räknar fortfarande med stark tillväxt inom det segmentet.

I Europa ser vi en god potential till ökad försäljning under 2023 av DrugLog™ för kvalitetskontroll av beredda cellgifter med utökade aktiviteter tillsammans med vår partner B. Braun samt ett bredare initiativ från vår egen försäljningsorganisation. Som ett första steg har samarbetet med B.Braun utvidgats till att inkludera Portugal som geografiskt säljområde i det existerande distributörsavtalet.

Pharmacolog Dashboard™ som ger kliniken en översikt över alla mätningar med Pharmacologs instrument tillhandahåller ett flertal verktyg och funktioner för analys har etablerats väl i marknaden. Den återkoppling vi får från både partner och kunder är mycket positiv och pekar på den stora strategiska betydelsen av detta koncept för framtiden.

I samband med årets europeiska konferens för sjukhusapotekare (EAHP) i Portugal i mars lanserade vi DrugLog™ på en helt ny hårdvaruplattform som möjliggör högre produktionsvolymer och säkerställer framtida leverans av kritiska komponenter. Den nya designen, utformad för att förbättra både användarupplevelsen och kommunikationsmöjligheterna, mottogs väl av deltagarna på utställningen. Vår monter var välbesökt och under de vetenskapliga presentationerna lyftes kvalitetssäkring av läkemedel som en nyckel för framgångsrik behandling.

Inledningen av 2023 har präglats av väsentliga förändringar i Pharmacologs ledningsstruktur och bolagets framtida strategi. Efter det senaste VD bytet, där styrelsen beslutade att utnämna mig till vd för bolaget, jobbar hela organisa-tionen med fullt fokus på en ny strategisk inriktning. Förändringen har som mål att bana väg för en stark kommersiell utveckling för Pharmacolog. Genom att införa en SaaS-modell för bolagets analysprogramvaror kommer den initiala investeringen för kunderna minska avsevärt och bolaget kommer samtidigt att säkra återkommande intäkter.

Detta i kombination med ett intensifierat samarbete med våra strategiska partner och en expansion av distributionsnätet samt fokusering av de interna resurserna gör att jag är övertygad om att den nya strategiska inriktningen skapar större värde för både kunder och aktieägare.

Uppsala i maj 2023
Lars Gusch, vd

This disclosure contains information that Pharmacolog is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 17-05-2023 08:00 CET.

For more information contact:

Lars Gusch, CEO

Email: lars.gusch@pharmacolog.com
Phone: +46
70-223 97 72


About Pharmacolog

Pharmacolog provides solutions and products that enhance work efficiency and safety when preparing injectable medication. Our goal is to help prevent medication errors and ensure maximum medication efficacy when treating patients with powerful yet potentially harmful injectable drugs. Pharmacolog’s products help staff at pharmacies and hospital wards minimize the risk of errors in the compounding process. Furthermore, by verifying that drugs and narcotics used in surgery have not been tampered with, our solutions also make a vital contribution to preventing drug diversion.

The following trademarks are owned and protected by Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logo, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ and Pharmacolog Dashboard™.

Further information regarding the company is available at https://perpetuamedical.se/.

The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB.

2023_Q1_FINAL

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.