Pharmacolog: Interim report January - September 2022

Press release: Uppsala, November 18, 2022. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) interim report for the period January – September is now available on the company’s webbsite http://www.pharmacolog.com (Swedish only) 

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022
 • Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 3 087 (1 575) KSEK.
 • Rörelseresultatet för kvartalet för koncernen uppgick till -3 246 (-3 544) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för kvartalet -0,20 (-0,26) SEK.
Perioden 1 januari – 30 september 2022
 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 8 329 (4 978) KSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden för koncernen uppgick till -12 347 (-10 708) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,79 (-0,82) SEK.
Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 september 2022
 • B. Braun Spanien installerar ett komplett DrugLog™-system på sjukhuset La Fe i Valencia.
 • B. Braun Spanien lägger ytterligare två orders på DrugLog™-system för installation på Hospital General Universitari de Castelló och på Hospital Universitaro De Badajoz.
 • Gundersen Lutheran Medical Center, La Crosse, Wisconsin i USA, väljer WasteLog™ som ett viktigt tillskott till deras program för att förebygga drug diversion.
 • Pharmacologs partner Codonics beställer sina två första DrugLog™-system för omgående leverans.
 • Pharmacolog lanserar sin senaste mjukvaruinnovation Pharmacolog Dashboard™ och förevisar nästa generations hårdvaruplattform vid EAHP-kongressen i Wien, 23–25 mars.
 • Codonics levererar de första DrugLog™-enheterna till ett ledande universitetssjukhus på USA:s västkust.
 • Pharmacolog initierar tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö nästa steg mot att utveckla ett system för snabb bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion.
 • B. Braun Spanien har lagt ytterligare en order på ett komplett DrugLog™ system för installation på Hospital General Universitari de Valencia.
 • Västra Götalandsregionen har beställt ett DrugLog™ system för placering vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Systemet kommer att användas vid Intensivvårdsavdelningen Barn för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar.
 • Hospital Delta, Auderghem (Belgien) har beställt ett DrugLog™-system. Systemet kommer att användas för den slutliga kontrollen av cellgiftspreparat och installeras i renrummet.
 • Pharmacolog Sarl har fått en order på ett DrugLog™-system för placering på Lannion Hospital i Bretagne, Frankrike.
 • Ytterligare amerikanska installationer och ny order från Codonics. Codonics Inc. installerar WasteLog på två nya sjukhus och lade ytterligare en beställning på åtta WasteLog™-enheter för omedelbar leverans.
 • Pharmacolog France har fått en order på DrugLog™ till L’Institut du Cancer de Montpellier. Systemet kommer att användas för den slutlig kvalitetskontrollen av cytostatikapreparat på sjukhusapoteket.
 • Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler den 24 augusti. Stämman beslutar om nyval av Björn Varnestig som styrelseledamot.
 • Styrelsen beslutar, med bemyndigande från bolagsstämman den 24 maj 2022, om en företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 19,2 MSEK.
 • UT Southwestern i Dallas, Texas köper ytterligare två WasteLog™-system som en del av ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. Efter installationen kommer UT Southwestern att ha totalt sex WasteLog™-system.
 • Pharmacologs distributör och strategiska partner Codonics fortsätter att leverera WasteLog™-enheter till ledande sjukhus i USA. Codonics beställer ytterligare nio WasteLog™-enheter för omedelbar leverans.
 • B. Braun Spanien beställer två kompletta DrugLog™-system för installation på Hospital General Universitario Los Arcos och Hospital Provincial de Castellón.
 • Företrädesemissionen slutfördes den 30 september och tecknades till totalt 80 procent, varav cirka 41,09 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,70 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Pharmacolog tillförs därmed cirka 15,37 MSEK, före emissionskostnader.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
 • Pharmacolog och Codonics utökar sitt strategiska avtal till att nu omfatta Codonics-distribution av DrugLog™ till Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Jordanien.
 • Pharmacolog utser Asal Attabipour till chef för QA-RA. Asal har lång erfarenhet av kvalitetsarbete i medicinteknikföretag och börjar sitt uppdrag den 8 november 2022.
VD kommenterar

Kvartalet avslutades bra med affärer i Frankrike och beställningar från våra strategiska partners B. Braun och Codonics. Koncernens försäljning under det tredje kvartalet blev 3 087 kSEK (1 585) vilket ger ett ackumulerat utfall för året på 8 329 kSEK vilket nästan innebär en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år (4 378).

Bolaget visar tillväxt men på en lägre nivå än förväntat. Huvudorsaken är att inköpsprocesserna fortsatt är fördröjda efter pandemin samt att ökande inflation och tilltagande finansiell osäkerhet har gjort våra kunder mer försiktiga. Vi har också under kvartalet sett över arbets-rutinerna hos de DrugLog-kunder som genomför kvalitetskontroll av beredda cellgifter, detta på grund av införandet av ny teknik. Många har börjat använda Closed System Transfer Device (CSTD) under berednings-processen för att skydda medarbetare från att exponeras för de giftiga läkemedlen.  Dessa CSTD:er har visat sig orsaka mikrobubblor i den färdigställda lösningen, vilket påverkade våra mätresultat och gav ett systematiskt fel. Vi kunde snabbt lokalisera orsakerna och ta fram en rutin för att undvika uppkomsten av mikrobubblor. Händelsen har dock resulterat i att våra förhandlingar med B. Braun har dragit ut på tiden då vi behövde fokusera på att förstå och lösa det uppkomna problemet. Vi har nu återupptagit diskussionerna och bedömer att vi under det första kvartalet 2023 kommer kunna expandera vårt samarbete till att innefatta fler marknader.

Företrädesemissionen som genomfördes under september månad gav ett tillskott till bolaget motsvarande 15,37 MSEK, före emissionskostnader. Med det tillskottet står vi nu väl rustade att påbörja de aktiviteter som beskrevs i vårt memorandum. Samtidigt ser vi över våra kostnader i syfte att ytterligare minska vår burn rate. Omvärlden och det finansiella landskapet har förändrats under det innevarande året, med kraftigt ökad osäkerhet som följd. Vi har en situation med hög inflation, stigande räntor kombinerat med en försvagad krona. Dollarkursen har under årets första 9 månader ökat med nära 25%. Visserligen innebär det bättre marginaler för Pharmacolog vid försäljning i USA men det innebär samtidigt ökade kostnader för vår internationella verksamhet. Vi ser därför över vår kostnadsbild, särskilt i USA, för att säkerställa att vi har en optimal bemanning utifrån den kanalstrategi vi valt med fokus på att arbeta med strategiska partners. De ökande osäkerheterna kräver också att vi planerar med större marginaler än tidigare.

Den amerikanska marknaden fortsätter glädjande nog att utvecklas väl med fortsatt efterfrågan på lösningar för system för att minska Drug Diversion. Vår partner Codonics har genomfört ett antal installationer under perioden och vi bedömer att takten kommer att öka under det sista kvartalet.

Pharmacolog har också varit tvungna till en smärre designförändring av systemet med anledning av komponentbristen. Under början av hösten uppkom brist på ett särskilt kretskort som används för att styra blixtlampan, och vi kunde därför inte leverera samtliga system som vi planerat under det tredje kvartalet. Det problemet är nu löst i och med byte till ett modernare styrkort från en annan leverantör.

Vårt första webbverktyg, Pharmacolog Dashboard™ Reporting, har nu lanserats i en första version som innebär att våra kunder snabbt och smidigt kan få en överblick över sina mätningar. Den kommer att följas av ytterligare två verktyg som kommer att erbjudas våra kunder senare under hösten. Vi räknar med att se intäkter från Pharmacolog Dashboard under det första kvartalet nästa år.

I syfte att expandera till nya marknader har Pharmacolog under våren arbetat tillsammans med Business Sweden i Tokyo för att definiera en lämplig strategi för marknadsintroduktion i Japan. Bolaget har under hösten fortsatt samarbetet och nu identifierat en första referenskund som i en initial fas önskar använda DrugLog™ för att verifiera beredningar som genomförs på sjukhusapoteket. Därefter i fas 2 planerar kunden att placera DrugLog på en vårdavdelning. Vi bedömer att installation kommer att ske under det första kvartalet 2023. Parallellt fortsätter arbetet med att etablera en strategisk partner i Japan.

Efter de första tre kvartalen landar försäljningen något under fjolårets totala omsättning. Jag bedömer att det fjärde och sista kvartalet kommer att bidra väl till att bolaget till hela året sett kommer att påvisa en signifikant tillväxt. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan för våra produkter och nya kliniska riktlinjer annonseras löpande till vår favör. Pharmacolog står redo att tillhandahålla lösningar för förbättrad och individualiserad läkemedelshantering på global basis. Vi gör det med en kombination av egen säljstyrka, distributörer, strategiska partners och tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.

Uppsala i november 2022
Mats Högberg, VD

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on November 18, 2022 at 08:30.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog provides solutions and products that enhance work efficiency and safety when preparing injectable medication. Our goal is to help prevent medication errors and ensure maximum medication efficacy when treating patients with powerful yet potentially harmful injectable drugs. Pharmacolog’s products help staff at pharmacies and hospital wards minimize the risk of errors in the compounding process. Furthermore, by verifying that drugs and narcotics used in surgery have not been tampered with, our solutions also make a vital contribution to preventing drug diversion.

The following trademarks are owned and protected by Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logo, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ and Pharmacolog Dashboard™.

Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com.

The company's Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

2022_Q3_Final

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.