Pharmacolog's Year-end Bulletin 2022

Press release: Uppsala, February 17, 2023. Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Year-end Bulletin 2022 is now available on the company’s website (Swedish only).

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022

 • Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 1 785 (3 838) KSEK.
 • Koncernens orderingång för det fjärde kvartalet uppgick till 4 350 (2 647) KSEK.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -6 763 (-2 976) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för kvartalet -0,36 (-0,20) SEK.

Perioden 1 januari – 31 december 2022

 • Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 10 114 (8 816) KSEK.
 • Rörelseresultatet för helåret uppgick till -19 109 (-13 684) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för helåret -1,17 (-1,01) SEK.

Väsentliga händelser under perioden januari – december 2022

 • B.Braun Spanien installerar tre kompletta DrugLog™-system på sjukhusen La Fe i Valencia, Hospital General Universitari de Castelló samt Hospital Universitaro De Badajoz.
 • Gundersen Lutheran Medical Center, La Crosse, Wisconsin i USA, väljer WasteLog™ som ett viktigt tillskott till deras program för att förebygga drug diversion.
 • Pharmacolog introducerar sin senaste mjukvaruinnovation Pharmacolog Dashboard™ och förevisar nästa generations hårdvaruplattform vid EAHP-kongressen i Wien, 23–25 mars.
 • Pharmacologs partner Codonics beställer sina två första DrugLog™-enheter till den amerikanska marknaden.
 • Pharmacolog initierar tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö nästa steg mot att utveckla ett system för snabb bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion.
 • B. Braun Spanien lägger ytterligare en order på ett komplett DrugLog™ system för installation på Hospital General Universitari de Valencia.
 • Västra Götalandsregionen beställer ett DrugLog™ system för placering vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Systemet kommer att användas vid Intensivvårdsavdelningen Barn för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar.
 • Pharmacolog Sarl erhåller tre order på DrugLog™-system för placering på Hospital Delta, Auderghem (Belgien), Lannion Hospital i Bretagne samt L’Institut du Cancer de Montpellier.
 • Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler den 24 augusti. Stämman beslutar om nyval av Björn Varnestig som styrelseledamot.
 • Styrelsen beslutar, med bemyndigande från bolagsstämman den 24 maj 2022, om en företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 19,2 MSEK.
 • Företrädesemissionen slutfördes den 30 september och tecknades till totalt 80 procent, varav cirka 41,09 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,70 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Pharmacolog tillfördes därmed cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.
 • UT Southwestern i Dallas, Texas köper ytterligare två WasteLog™-system som en del av ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. Efter installationen har UT Southwestern totalt sex WasteLog™-system.
 • Pharmacologs distributör och strategiska partner Codonics fortsätter att leverera WasteLog™-enheter till ledande sjukhus i USA. Totalt levererade Pharmacolog 17 WasteLog™-system till Codonics under året.
 • B. Braun Spanien beställer två kompletta DrugLog™-system för installation på Hospital General Universitario Los Arcos och Hospital Provincial de Castellón.
 • Pharmacolog och Codonics utökar sitt strategiska avtal till att nu omfatta Codonics-distribution av DrugLog™ till Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Jordanien.
 • Pharmacolog utser i november Asal Attabipour till chef för QA-RA.
 • Pharmacolog Sarl får en beställning på ett DrugLog™-system för placering på Mouscron Hospital, Belgien. Systemet kommer att användas för slutkontroll av cytostatikapreparat på sjukhusapoteket.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Per Persson utses till ny VD för Pharmacolog. Per Persson, med lång erfarenhet från internationellt företagande och medicinteknisk industri, kommer närmast från VD-rollen för Acarix AB, ett svenskt företag inom området kranskärlsdiagnostik noterat på Nasdaq First North.
 • Pharmacologs partner Codonics installerar WasteLog™ på två nya sjukhus och lägger en tilläggsorder på tretton WasteLog™-system till ett värde om ca 3 MSEK.
 • Vivalia Health Care Group, baserad i provinsen Luxemburg, Belgien, har beställt ett DrugLog™-system för omedelbar installation. Vivalia är en hälsovårdsorganisation bestående av sex sjukhus med mer än 1600 vårdplatser.

VD kommenterar

Det är med stor entusiasm och högt ställda förväntningar jag tar över rollen som vd för Pharmacolog. Bolaget har gått från att visa att våra produkter inte bara håller en unik innovationsnivå utan också gör stor skillnad inom vården. DrugLog™ bidrar till kvalitetssäkring av läkemedel enligt gällande standard i Europa och WasteLog™ ligger i framkant genom att erbjuda läkemedelskontroll som motverkar svinn av narkotika i den rådande opioidkrisen i USA.

Fjärde kvartalet innebar beställningar från våra strategiska partners Codonics och B. Braun, men som till större delen inte levereras eller intäktsförs förrän under första kvartalet 2023. Detta gör att årets sista kvartal inte är i höjd med våra förväntningar.

Sett på helåret levererar vi en tillväxt om ca 15% då koncernens omsättning hamnar på 10 114 KSEK jämfört med föregående år 8 816 KSEK. Vi har under 2022 sett en trög orderingång vilket i första hand beror på långa inköpsprocesser med stor osäkerhet i omvärlden avseende inflation och oförutsägbara räntekostnader. Sammantaget är helåret inte tillfredställande men vår tillväxt och marknadsdynamik visar att vi har momentum att bygga vidare på.

Under den viktiga amerikanska kongressen ASHP i december låg stort fokus på Drug Diversion, dvs svinn av framförallt narkotiska preparat i vårdkedjan. Här erbjuder Pharmacolog en unik lösning med WasteLog™ där vi kan integrera vårt system med ett stort antal aktörer och fortsatt utvecklat partnerskap med Codonics. Vi hade möten med starka aktörer som visar stort intresse för den lösning vi erbjuder med WasteLog™. Med fortsatta placeringar av system under kvartalet både via vår partner Codonics och vår egen säljkår har vi bara börjat resan på en marknad som söker efter den typ av lösning vi erbjuder. Situationen med Drug Diversion är i fokus både hos myndigheter, lagstiftare och sjukvårdsaktörer.

Vi deltog också på Health Connect Partners (HCP) Live Online Reverse Expo i USA med många intressanta diskussioner för fortsatt etablering av Pharmacolog med innovativa lösningar inom Drug Diversion.

Under det fjärde kvartalet lanserade vi även Pharmacolog Dashboard™ till utvalda kunder, en lösning som ger remote tillgång till en omfattande översikt av alla utförda mätningar från samtliga instrument i vår produktportfölj.

Den tidigare rapporterade situationen med så kallad Closed System Transfer Device (CSTD) i Spanien är nu löst och vi ser med tillförsikt på ökade aktiviteter tillsammans med vår partner B. Braun. I planen ligger en breddad lansering, ökade regionala aktiviteter och ytterligare möjligheter till ett utökat samarbete.

Sammanfattningsvis ser jag stora möjligheter att uppnå en betydligt starkare tillväxt då vi kommer att förstärka fokus på sälj och marknadsföring, arbeta fram alternativa affärsmodeller samt nya och expansiva partnerskap. Pharmacolog har ett unikt produkterbjudande som bygger på många års studier och erfarenheter av det som verkligen gäller, nämligen kontroll av de substanser som används inom sjukvården.

Tack för förtroendet – jag ser fram emot en spännande resa med Pharmacolog!

Uppsala i februari

Per Persson, vd

Kommande rapporter och årsstämma

Delårsrapport jan-mars 2023     17 maj, 2023

Årsstämma                                 20 juni, 2023

Delårsrapport april-juni 2023      25 augusti, 2023

Delårsrapport juli-sept 2023       17 november, 2023

Bokslutskommuniké 2023          16 februari, 2024

This disclosure contains information that Pharmacolog is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 17-02-2023 08:00 CET.

For more information contact:

Per Persson, CEO

Email: per.persson@pharmacolog.com
Phone: +46
73-746 44 61


About Pharmacolog

Pharmacolog provides solutions and products that enhance work efficiency and safety when preparing injectable medication. Our goal is to help prevent medication errors and ensure maximum medication efficacy when treating patients with powerful yet potentially harmful injectable drugs. Pharmacolog’s products help staff at pharmacies and hospital wards minimize the risk of errors in the compounding process. Furthermore, by verifying that drugs and narcotics used in surgery have not been tampered with, our solutions also make a vital contribution to preventing drug diversion.

The following trademarks are owned and protected by Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logo, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ and Pharmacolog Dashboard™.

Further information regarding the company is available at https://perpetuamedical.se/.

The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

2022_Q4_final

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.