Teckningsperioden i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) företrädesemission inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 14 september 2022, inleds teckningsperioden i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2, vilken offentliggjordes den 5 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper till och med den 28 september 2022. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 28 september 2022.

Villkor och tidplan för Företrädesemissionen i sammandrag:

  • För varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 12 september 2022 tilldelades innehavaren en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO2.
  • Teckningskursen per unit uppgår till 7,50 SEK, motsvarande 3,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
  • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 2 562 458 units, motsvarande 5 124 916 aktier av serie B och 2 562 458 teckningsoptioner av serie TO2.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
  • Teckningsperiod: 14 september 2022 – 28 september 2022.
  • Handel med uniträtter: 14 september 2022 – 23 september 2022.
  • Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 30 september 2022.
  • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 i oktober 2023 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 19,2 MSEK, givet full teckning i Företrädesemissionen, före emissionskostnader.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till informationsmemorandumet som återfinns på Bolagets hemsida: https://perpetuamedical.se/.

Teckning med företrädesrätt

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 september 2022 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. För det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, ska den särskilda anmälningssedeln, som finns tillgänglig på Mangolds hemsida https://emission.mangold.se/, användas som underlag för teckning genom kontant betalning.

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på

avstämningsdagen erhåller varken emissionsredovisning eller särskild anmälningssedel från Euroclear.

Teckning och betalning ska då i stället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt genom förvaltare sker enligt instruktioner från respektive förvaltare. För teckning genom en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare.

Anmälan om teckning utan företrädesrätt i övrigt sker genom elektronisk teckning med Bank-ID på Mangolds hemsida https://emission.mangold.se/. Alternativt genom att skicka in en anmälningssedel via e-post till Mangold.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD
E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se

Tel: 070-546 50 21

För frågor med anledning av Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Pharmacolog i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det investeringsmemorandum som Bolaget har offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Release

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.