Teckningsoptioner av serie TO2

Bakgrund och motiv

I samband med Pharmacolog företrädesemission av units i september 2022 emitterades teckningsoptioner av serie TO2. Varje unit bestod av två aktier och en teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en komma noll åtta (1,08) nya aktier i Pharmacolog.

Emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO2 kommer användas till följande:

  • Marknads- och försäljningsaktiviteter (40%)
  • Anpassning och förbättring av produkterna samt systemintegration (40%)
  • Rörelsekapital (20%)

Sammanfattande villkor

Nyttjandeperiod: 4 oktober 2023 – 18 oktober 2023.

Teckningskurs: 0,18 per aktie

Emissionsvolym: 2 049 966 teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av 2 213 963 aktier av serie B. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 0,37 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel i TO2: 13 oktober 2023.

Viktiga dokument

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.