Företrädesemission 2022

Styrelsen har, med bemyndigande från bolagsstämman den 24 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 19,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 19,2 MSEK.

Bakgrund och motiv
Pharmacologs mål är att bli marknadsledande inom verktyg för att säkerställa medicineringseffektivitet i individualiserad vård och syftet med företrädesemissionen är att ytterligare accelerera Bolagets kommersiella aktiviteter samt att investera i egen tillverkning av förbrukningsartiklar. Dels för att förbättra marginalerna, dels för att säkra de större volymer som Pharmacolog förutspår kommer efterfrågas under de kommande åren.
Användning av emissionslikvid från företrädesemissionen samt från teckningsoptionerna:
  • Utveckling av nya partnersamarbeten
  • Investeringar i egen tillverkning av förbrukningsartiklar
  • Investeringar i antibiotikaprojektet
  • Kommersiell satsning i Japan med fokus mot lansering av DrugLog™
  • Rörelsekapital

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod
14 september 2022 – 28 september 2022

Handel i uniträtter på Nasdaq First North
14 september 2022 – 23 september 2022

Teckning med företrädesrätt
För varje aktie som ägdes per avstämningsdagen, den 12 september 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit.

Unit
En (1) unit består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningskurs
7,50 SEK per unit, motsvarande 3,75 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Pharmacolog i samband med företrädesemissionen.

Länkar till ytterligare information:

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.