Företrädesemission 2023

Styrelsen har, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 16 juni 2023, beslutat att genomföra en nyemission av units bestående av aktier serie B och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 27,3 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter en minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, som också föreslås beslutas vid den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Pharmacolog uppdaterar sin strategi för att underlätta kommersiell utveckling. För att öka försäljningen kommer Pharmacolog fokusera på att sälja högre volymer av instrument till en lägre initial kostnad kombinerat med en SaaS-modell för Bolagets analysprogramvara. Uppdateringen kommer generera stabila återkommande intäkter till Pharmacolog och resultera i snabbare försäljningsprocesser tack vare en lägre initial investering för Bolagets kunder. För att implementera strategiuppdateringen med syftet att ytterligare accelerera Bolagets kommersiella utveckling genomför Bolaget Företrädesemissionen.
Nettolikviden från Företrädesemissionen avses disponeras till följande användningsområden:

  • Marknads- och försäljningsaktiviteter
  • Anpassning och förbättring av produkterna
  • Rörelsekapital

Nettolikviden från nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 avses främst disponeras till utökad geografisk närvaro på ytterligare nyckelmarknader där Bolaget avser ingå nya partnersamarbeten.

Erbjudandet i korthet:

Teckningsperiod
26 juni – 10 juli 2023 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).

Handel med teckningsrätter
26 juni – 5 juli 2023.

Teckning med företrädesrätt
Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 21 juni 2023. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier av serie B och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningskurs
Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,35 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid
Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 27,3 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 40,9 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen avslutades den 10 juli 2023 och har tecknats till totalt cirka 60,0 procent där cirka 32,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 0,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och 27,0 procent tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 16,4 MSEK, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Kommentar Lars Gusch, VD Pharmacolog:
“Pharmacolog tackar för förtroendet från såväl nya som existerande aktieägare som deltagit i emissionen för att intensifiera kampen för läkemedelssäkerhet. Kapitalet från företrädesemissionen ger oss möjlighet att stärka vår marknadsposition och utöka etableringen av våra sofistikerade produkter enligt den nya strategiska inriktningen. Nu står vi rustade att utvidga distributionsnätet, intensifiera samarbetet med strategiska partner och implementera SaaS-modellen för våra produkter.”

Länkar till relaterade dokument:

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.